Kinh tế phát trin n định

Bước vào năm 2014, mc dù tình hình kinh tế thế gii và trong nước có s phc hi nhưng còn tim n nhiu ri ro; tình hình bin Đông din biến phc tp, nh hưởng tiêu cc đến phát trin kinh tế - xã hi. Song, vi s ch đạo, bám sát ca các cp lãnh đạo trong Tnh, Ngh An cũng đã hoàn thành tt nhng mc tiêu ca năm 2014.

C th, Tnh đã hoàn thành tt 25/27 ch tiêu v phát trin kinh tế - xã hi. Ch có 2 ch tiêu không đạt là: giá tr sn xut dch v, s trường đạt chun quc gia.

Năm 2014, tng sn phm trong tnh (GDP) tăng 7,24% (kế hoch là 7-8%). Trong đó: Nông, lâm, ngư nghip tăng 3,85%; Công nghip - xây dng tăng 8,72% (riêng công nghip tăng 12,05%); Dch v tăng 8,22% so vi cùng k. Tc độ tăng trưởng năm nay cao hơn tc độ tăng trưởng ca 2 năm gn đây (2012 tăng 6,1%, 2013 tăng 6,5%) và cao hơn mc tăng trưởng bình quân ca c nước (5,89%). GDP bình quân đầu người ca Ngh An năm 2014 đạt 25 triu đồng/người (năm 2013 là 22,96 triu đồng).

Sn xut nông, lâm, ngư nghip gi được mc tăng trưởng n định, nhiu mô hình kinh tế, trang tri hiu qu được nhân rng. Năm 2014, Tnh đạt tng sn lượng lương thc cao nht t trước đến nay, ước đạt 1.203.574 tn, tăng 3,7% cùng k. Tng sn lượng nuôi trng và khai thác thy sn đạt 144.545 tn, tăng 10,52% so vi cùng k.

Sn xut công nghip xây dng trong Tnh có chiu hướng tăng trưởng tr li sau nhiu năm tăng chm. Giá tr sn xut công nghip - xây dng năm 2014 tăng 9,68% so vi năm 2013.

Lĩnh vc thương mi, du lch, thông tin truyn thông, vn ti, tài chính ngân hàng cũng phát trin n định. Tng mc bán l hàng hóa c năm ước đạt 34.653,6 t đồng, tăng 11% cùng k năm 2013. Kim ngch xut khu hàng hóa c năm ước đạt 415,4 triu USD, tăng 10,2% cùng k. Giá tr nhp khu ước đạt 376,12 triu USD, tăng 14,82%.

Năm 2014, đường bay quc tế Vinh Viêng Chăn (Lào) đã được m, nh đó sân bay Vinh đã đón trên 1,2 triu lượt hành khách trong năm 2014 và chun b tr thành sân bay quc tế.

Hot động tài chính ngân hàng tiếp tc h tr tt cho doanh nghip phát trin. Ngun vn huy động trên địa bàn ước đạt 66.901 t đồng, tăng 19,2% so vi đầu năm; tng dư n ca các t chc tín dng trên địa bàn ước đạt 109.341 t đồng, tăng 14% so vi đầu năm.

Công tác đối ngoi, xúc tiến đầu tư được đổi mi, trin khai mnh m, hiu qu. Trong năm đã cp mi và điu chnh giy chng nhn đầu tư cho 127 d án vi s vn đăng ký 27.384 t đồng, trong đó: cp mi 105 d án vi tng vn đăng ký hơn 18.522 t đồng, điu chnh 22 d án vi tng vn đầu tư tăng thêm 8.862 t đồng. Nhiu d án quy mô và s vn đăng ký ln như: d án xây dng Trung tâm thương mi ti Khu B Quang Trung ca tp đoàn Vingroup (2.392 t đồng), Nhà máy sn xut Tôn Hoa Sen (2.300 t đồng), nhà máy sn xut ván si MDF (1.908 t đồng), Trung tâm công nghip thc phm Masan Min Bc (1.200 t đồng), Trung tâm mua sm Nguyn Kim (550 t đồng),...

Thu ngân sách có du hiu khi sc, c năm ước đạt 7.400 t đồng, bng 109,9% d toán, tăng 16,7% cùng k. Chi ngân sách ước thc hin c năm là 17.872,135 t đồng, bng 110,9% d toán.

Cầu vượt đường sắt Bắc -Nam ​trên quốc lộ 46 thuộc địa bàn phường Cửa Nam, TP Vinh được khánh thành ngày 4/9/2014

An sinh xã hi được đảm bo

Không ch đạt kết qu tt trong các ch tiêu kinh tế, các ch tiêu v xã hi cũng khá sáng sa. Các lĩnh vc văn hoá - xã hi trong Tnh tiếp tc có nhiu chuyn biến. Tnh có 863 trường đạt chun quc gia, đạt t l 55,3%. Trong năm 2014, đã thành lp thêm 01 trường đại hc là Đại hc Kinh tế Ngh An.

Năm 2014, Ngh An cũng đón nhn mt tin vui khi U ban liên chính ph v bo v di sn văn hoá phi vt th ca UNESCO đã chính thc vinh danh Dân ca Ví, Gim Ngh Tĩnh là di sn văn hóa phi vt th ca nhân loi. Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dng đời sng văn hoá tiếp tc được ch đạo và trin khai thc hin có hiu qu.

Nhìn chung, Ngh An đã thc hin khá tt các chính sách xã hi, xóa đói gim nghèo. T l h nghèo ước đến cui năm 2014 còn 10%. An sinh xã hi trên địa bàn được đảm bo.

Khong ch vy, vn đề an ninh, trt t an toàn xã hi được duy trì tt. Tnh đã ch động trin khai nhiu đợt tn công, truy quét các loi ti phm và t nn xã hi và nhiu gii pháp đảm bo trt t an toàn giao thông; Bo v tt các hot động chính tr, xã hi, các l hi ln. Thc hin tt công tác thanh tra, tiếp dân, gii quyết đơn thư, khiếu kin đạt t l 97%.