Đ án nhm thúc đy s phát trin bn vng, đúng bn cht các hp tác xã, liên hip hp tác xã ti vùng Đng bng sông Cu Long, đc bit là hp tác xã nông nghip; giúp h nông dân khc phc cơ bn thua thit ca nông dân trên th trường, gia tăng li ích cho s đông nông dân thông qua liên kết hu cơ trong chui giá tr nông sn nhm tăng cường sc mnh tp th ca các thành viên, t đó ci thin đi sng kinh tế, văn hoá, xã hi, nâng cao tinh thn hp tác ca cng đng ln thành viên nông dân và dân cư đa phương.

Theo đó, tp trung thí đim hoàn thin mô hình hp tác xã, liên hip hp tác xã vi các thành viên là hp tác xã thành viên và các h nông dân sn xut 3 sn phm chính là: Lúa go, thy sn và trái cây; thi gian trin khai thc hin t năm 2016 đến năm 2020.

Cách thc thí đim hoàn thin mô hình là tng bước, gi đu nhau, xut phát trước hết t thí đim hoàn thin mô hình hp tác xã lúa go, trái cây, thy sn, sau đó đến mô hình liên hip hp tác xã lúa go, mô hình liên hip hp tác xã trái cây, mô hình liên hip hp tác xã thy sn.

Đi vi mi loi hình mô hình thí đim cn thc hin cách đi theo 3 giai đon: 1- T năm 2016 đến năm 2017, thí đim hoàn thin mô hình hp tác xã; 2- T năm 2017 tr đi, thí đim hoàn thin mô hình liên hip hp tác xã lúa go quy mô tnh; 3- T năm 2018 đến 2020, thí đim hoàn thin mô hình liên hip hp tác xã lúa go, trái cây, thy sn quy mô vùng.

Trong đó, giai đon 1, ưu tiên cng c, t chc li hot đng ca các hp tác xã nông nghip hin có phù hp vi Lut Hp tác xã năm 2012 trong toàn vùng đng bng sông Cu Long, đng thi vn đng kết np thêm thành viên và tăng vn góp ca các thành viên; khuyến khích thành lp mi các hp tác xã lúa go, trái cây và thy sn.

Trong tng s hp tác xã được t chc li và cng c theo Lut Hp tác xã năm 2012 và các hp tác xã mi được thành lp, tuỳ điu kin ca đa phương, mi tnh la chn s lượng thích hp hp tác xã lúa go, trái cây và hp tác xã nuôi trng thy sn đ làm mô hình thí đim, thành viên ca liên hip hp tác xã d đnh thành lp.

Ưu tiên thí đim các hp tác xã, liên hip hp tác xã tham gia các chui giá tr nông sn; các tnh đã có liên hip hp tác xã thì có th la chn liên hip hp tác xã cùng các hp tác xã thành viên làm thí đim hoàn thin.

Sau 2 năm hot đng k t khi hoàn thành vic xây dng mô hình thí đim, B Nông nghip và Phát trin nông thôn cùng B Kế hoch và Đu tư ch trì, phi hp vi Ban Ch đo Tây Nam B và các B, ngành, cơ quan liên quan, các đa phương trong vùng đng bng sông Cu Long sơ kết, đánh giá và rút kinh nghim, đng thi xây dng phương án nhân rng mô hình trong phm vi toàn vùng và trong c nước.

Đng bng sông Cu Long có vai trò hàng đu ca c nước trong sn xut nông nghip và thy sn. Hàng năm, Đng bng sông Cu Long đã đóng góp hơn 50% tng sn lượng lương thc và hơn 90% lượng go xut khu ca c nước, thu v ngoi t hơn 2 t USD/năm; sn xut thy sn chiếm hơn 60% tng sn lượng, đóng góp khong 80% lượng xut khu ca c nước và thu v trên 2,5 t USD/năm./.