Ngày 03/01/2017, Tnh y, HĐND, UBND, y ban Mt trn T quc tnh Bc Ninh t chc Hi ngh gp mt k nim 20 năm tái lp tnh và trin khai nhim v công tác năm 2017.

Du n 20 năm

Phát biu ti Hi ngh, ông Nguyn Hu Qut, Phó Bí thư Thường trc Tnh y Bc Ninh cho biết, trong nhng ngày đu mi tái lp, tnh Bc Ninh gp rt nhiu khó khăn, như: đim xut phát kinh tế thp, kết cu h tng va thiếu, va yếu... Song dưới s lãnh đo, ch đo ca cp u Đng, s điu hành ca chính quyn các cp, cùng vi s n lc ca c h thng chính tr, cng đng doanh nghip và các tng lp nhân dân, trên cơ s xác đnh đúng chiến lược, l trình, bước đi, Bc Ninh đã đt được nhng thành tu quan trng trên các lĩnh vc.

Toàn cảnh hội nghị

T mt tnh nông nghip thun túy, đến nay Bc Ninh đã cơ bn tr thành tnh công nghip theo hướng hin đi, vi nhiu ch tiêu kinh tế - xã hi đng trong tp đu c nước. Kinh tế phát trin toàn din, tc đ tăng trưởng luôn duy trì mc hai con s. Bình quân giai đon 1997 - 2016 đt 15,1%/năm, GRDP năm 2016 ước đt gn 26 nghìn t đng, gp 15,2 ln năm 1997; cơ cu kinh tế tiếp tc chuyn dch theo hướng công nghip hóa, hin đi hóa.

Bc Ninh đã vươn lên tr thành tnh công nghip vi s đng b trong phát trin các khu công nghip gn lin vi đô th, cm công nghip và phát huy li thế trong phát trin làng ngh. Năm 2016, giá tr sn xut công nghip ước đt gn 766 nghìn t đng, gp gn 1.200 ln so vi năm 1997.

Tính đến năm 2016, toàn Tnh có 935 d án vi tng c vn đăng ký sau điu chnh 12,3 t USD vi các tp đoàn kinh tế ln trên thế gii, như: Samsung, Microsoft, Canon, Pepsico... Quy hoch 16 khu công nghip tp trung, khu công nghip Yên Phong tr thành khu công nghip ln nht ca c nước tính theo giá tr thu hút vn đu tư, giá tr sn xut và giá tr xut khu.

Cùng vi các thành tu v phát trin kinh tế, các lĩnh vc văn hóa, xã hi cũng có nhiu khi sc. 20 năm sau ngày tái lp, Bc Ninh nm trong tp đu c nước v phong trào giáo dc; cht lượng khám cha bnh và chăm sóc sc khe nhân dân ngày càng nâng cao; h thng thiết chế văn hóa được đu tư m rng, nâng cp; thc hin tt các chính sách an sinh xã hi, công tác gii quyết vic làm, gim nghèo, góp phn ci thin đi sng nhân dân.

Vui mng vi nhng thành ta đt được, đng chí Nguyn Nhân Chiến, y viên Trung ương Đng, Bí thư Tnh y cho biết, Bc Ninh được như ngày hôm nay là nh mt phn không nh ca nhng quyết sách có ý lch s ca Tnh y, UBND lâm thi năm 1997, như: đ ra 10 nhim v cp bách trong nhng ngày đu tái lp tnh; Tp trung lãnh đo, ch đo, nhanh chóng kin toàn t chc b máy các cơ quan Đng, chính quyn, đoàn th ca Tnh; Trin khai rà soát, sp xếp, kin toàn đi ngũ cán b các cp trong toàn h thng chính tr; khơi dy ý chí t lc, t cường, tinh thn đoàn kết, huy đng sc người, sc ca trong nhân dân...

Nhng đnh hướng và kết qu khi đu đó chính là nhng “viên gch” đu tiên, là tin đ cho các giai đon, các nhim kỳ tiếp theo kế tha, tiếp ni, sáng to và phát trin.

“Gi đây, chúng ta cùng chung vui và t hào v nhng thành tu to ln, quan trng, có ý nghĩa lch s đã đt được trong sut chng đường 20 năm qua. Đó là hình nh Bc Ninh năng đng, sáng to, cơ bn tr thành tnh công nghip theo hướng hin đi, đi sng vt cht, tinh thn ca nhân dân được nâng lên, b mt đô th và nông thôn ngày càng được đi mi”, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Nhân Chiến nhn mnh.

Tiếp tc to ra nhng bước đt phá mi

Phát biu ti hi ngh, đng chí Tô Lâm, y viên B Chính tr, B trưởng B Công an ghi nhn và biu dương nhng thành tu quan trng Đng b và nhân dân tnh Bc Ninh đã đt được trong 20 năm qua.

Đng chí Tô Lâm đ ngh, Bc Ninh tiếp tc phát huy truyn thng tt đp ca quê hương, nêu cao tinh thn đoàn kết, thng nht, tn dng ti đa tim năng, li thế ca đa phương, tranh th s giúp đ ca các ban, b, ngành Trung ương, ca đa phương phc v s phát trin bn vng, lâu dài ca Tnh.

Bên cnh đó, Tnh cn ch đng rà soát quy hoch ngành, quy hoch phân khu phù hp vi Quy hoch tng th phát trin kinh tế - xã hi, Quy hoch chung đô th và Quy hoch điu chnh vùng Th đô. Đy mnh ng dng công ngh thông tin trong qun lý đô th, tái cơ cu kinh tế, đi mi mô hình tăng trưởng, qun lý cht ch và s dng hiu qu các ngun tài nguyên, gii quyết trit đ tình trng ô nhim môi trường, nht là môi trường cm công nghip, làng ngh.

Đng thi, đy mnh các hot đng xúc tiến đu tư, qung bá hình nh Bc Ninh; thu hút đu tư. Đy mnh công nghip hóa gn vi đô th hóa; phát trin công nghip h tr. Ngoài ra, tp trung phát trin ngành nông nghip theo hướng sn xut hàng hóa, ng dng công ngh cao, khai thác có hiệu quả các nguồn lực xã hi đầu tư phát triển lĩnh vc nông nghip, thực hiện tốt Chương trình mc tiêu quc gia xây dựng nông thôn mới.

Tiếp thu ý kiến ca Thượng tướng Tô Lâm, đng chí Nguyn Nhân Chiến khng đnh, thi gian ti, Tnh s tiếp tc phát huy truyn thng đoàn kết, đi mi, năng đng, sáng to, khai thác có hiu qu tim năng, li thế, khc phc khó khăn, vượt qua mi thách thc, tiếp tc to ra nhng bước đt phá mnh m trong phát trin kinh tế - xã hi, nâng cao cht lượng đi sng ca nhân dân.

Đ thc hin thng li các mc tiêu đã đt ra, ti Hi ngh, đng chí Nguyn T Quỳnh, Phó Bí thư Tnh y, Ch tch UBND Tnh cũng phát đng phong trào: “Đoàn kết, sáng to, thi đua thc hin thng li nhim v phát trin kinh tế - xã hi năm 2017” trong toàn Tnh.

”Tnh y, HĐND, UBND, y ban MTTQ Tnh kêu gi các cp, các ngành, cơ quan, đơn v, doanh nghip, cán b, đng viên, lc lượng vũ trang, các tng lp nhân dân trong tnh tiếp tc đoàn kết, thng nht, phát huy trí tu, chung sc, đng lòng, ra sc thi đua, phn đu thc hin thng li các mc tiêu, nhim v năm 2017, xây dng tnh Bc Ninh ngày càng giàu đp, văn minh, hin đi”, đng chí Nguyn T Quỳnh nhn mnh.

Đng chí Quỳnh cho biết, nhng ni dung Tnh s tp trung thc hin trong thi gian ti, đó là: Thc hin có hiu qu vic chuyn đi mô hình tăng trưởng kinh tế; Phát trin công nghip công ngh cao, tăng t trng ni đa hóa; Tp trung phát trin công nghip h tr; Đy mnh phát trin doanh nghip nh và va trong tnh, tiu th công nghip, làng ngh truyn thng; Phát trin nông nghip theo hướng nông nghip công ngh cao; Tái cơ cu ngành nông nghip gn vi xây dng nông thôn mi; H tr, thu hút doanh nghip đu tư nông nghip, nông thôn..../.

Mt s thành tu ni bt ca Bc Ninh sau 20 năm tái lp tnh:

- Quy mô GRDP đng th 6;

- GRDP bình quân đu người đng th 2;

- Giá tr sn xut công nghip và kim ngch xut khu xếp th 2;

- Thu hút vn FDI đng th 5;

- Thu ngân sách xếp th 10;

- Tiêu chí đt chun nông thôn mi bình quân 17,16 tiêu chí/xã (c nước đt 13,1 tiêu chí/xã);

- Là tnh đu tiên đt ph cp mm non 5 tui, là mt trong hai tnh đu tiên đt chun ph cp giáo dc tiu hc đúng đ tui mc đ 2;

- T l phòng hc kiên c các cp hc và t l trường đt chun quc gia đng đu c nước;

- Ch s năng lc cnh tranh cp tnh (PCI) nhiu năm trong nhóm 10 tnh tt nht;

- Ch s hiu qu qun tr và hành chính công (PAPI) xếp th 2.