Theo s liu Hi quan Trung Quc công b ngày 8/5, xut khu tháng 4 ca Trung Quc đt 200,49 t USD, tăng 12,9% so vi cùng kỳ năm trước, vượt hn d báo ca các chuyên gia là tăng 6,3%, sau khi gim 2,7% vào tháng 3, điu mà các nhà kinh tế tin rng đã b bóp méo bi các yếu t thi v.

Bên cnh đó, nhp khu vào Trung Quc tháng 4 đt 171,64 t USD, cũng tăng 21,5% so vi cùng kỳ năm ngoái, tăng so vi tháng trước là 14,4% và vượt d đoán tăng 16%.

Nh vy, Trung Quc có thng dư thương mi 28,85 t USD trong tháng 4, tăng gn 7 t USD so vi tháng 3.

Nhng con s trên cho thy, nhu cu toàn cu vn tương đi đàn hi và to cơ hi cho nn kinh tế này trong bi cnh tranh chp thương mi vi M ngày càng gia tăng.

Vài tháng gn đây, hai nn kinh tế ln nht thế gii này đã liên tiếp đe da ln nhau vi hàng rào thuế quan lên s hàng hóa tr giá hàng chc t USD. Vic này đã làm dy lên nhiu lo ngi rng, mt cuc chiến thương mi đang sp xy ra vi quy mô ln, nh hưởng đến tăng trưởng toàn cu và làm lao đao nhiu th trường tài chính khác.

Trong bi cnh đó, M vn cương quyết vi chính sách ca mình. Theo đó, M đt mc tiêu gim 200 t USD thâm ht thương mi vi Trung Quc đến năm 2020, thông qua vic yêu cu Trung Quc phi gim mnh mc thuế nhp khu và gim tr cp cho các ngành công ngh tiên tiến.

Hin ti, vn tn ti nhng lo lng v kh năng Tng thng M Donald Trump áp thuế vi khong 150 t USD hàng Trung Quc vào ngày 22/5 ti.

Ngược li, Trung Quc đã có nhng đng thái làm du đi tình hình song phương. Reuters trích li mt ngun tin thân cn cho biết, Trung Quc đã đ xut mua nhiu hàng M hơn, đng thi gim thuế nhp khu lên mt s mt hàng, đin hình như xe hơi.

Bên cnh đó, đ tăng kim ngch xut khu, Trung Quc đã chuyn sang xut khu hàng hóa có giá tr cao, như: nhôm, thép, cùng vi đó, các lô hàng sn phm giá tr thp, như: giày và may mc gim so vi cùng kỳ năm ngoái. Đây là vic th hin dng ý đi đu vi quyết tâm gim thâm ht thương mi ca M.

Các doanh nghip c hai quc gia nói rng, h đang điu chnh kế hoch kinh doanh và tr nên thn trng hơn khi đi mt vi môi trường thương mi xu đi và mi đe da v thuế quan./.

Tham kho t các ngun:

https://www.reuters.com/article/us-china-economy-trade/china-april-exports-bounce-back-more-than-expected-despite-u-s-trade-brawl-idUSKBN1I909P

https://tradingeconomics.com/china/imports

https://tradingeconomics.com/china/exports