Thành công nh chui giá tr

Theo s liu thng kê hàng hóa xut nhp khu ca Tng cc Hi quan, xut khu hàng rau qu trong tháng 7/2016 đt 199 triu USD, tăng 14% so vi tháng trước, nâng tng kim ngch xut khu ca nhóm hàng này trong 7 tháng/2016 lên 1,35 t USD, tăng 32,4% so vi cùng kỳ năm 2015. Trong đó, xut khu qu vi tươi đt được tăng trưởng tt trong 7 tháng/2016, vi kim ngch gn 48 triu USD, tăng gp 3 ln so vi cùng kỳ năm trước.

Vi thiu là cây ăn qu được trng ph biến vùng đt đi trung du min Bc nước ta. Trong nhng năm gn đây, din tích trng vi thiu đã không ngng gia tăng, trong đó Bắc Giang được biết đến là mt tỉnh có din tích Vi thiu ln nht toàn quc. Vi tng din tích khong 30.000 ha, năng sut mi năm đt t 130-200.000 tn, tp trung ch yếu huyn Lc Ngn - nơi được coi là kinh đô ca cây vi thiu.

Theo báo cáo ca S Công Thương tnh Bc Giang, năm 2016, sn lượng vi thiu toàn Tnh đt hơn 142.000 tn qu tươi, doanh thu t vi thiu và các hot đng ph tr đt khong 5 nghìn t đng. Vi giá vi bình quân tiêu th ni đa đt 21 nghìn đng/kg và giá xut khu trung bình 28 nghìn đng/kg, người trng vi thiu Bc Giang có lãi, doanh thu ln.

Ngoài các th trường truyn thng, như: Trung Quc và các nước trong khi ASEAN, qu vi thiu tươi đã tiếp tc được xut khu vào các th trường khó tính nht,như: M, Nht, Australia… vi con s n tượng là hơn 5.000 tn.

Kết qu trên cho thy qu vi đã bước đu thành công trong xut khu vào các th trường này, đng thi khng đnh thương hiu và cht lượng qu vi Vit Nam.

Đ có được mt v thu hoch vi thiu thành công, Bc Giang đã có nhng chiến lược tiếp th mnh m qu vi thiu đến vi người tiêu dùng trong và ngoài nước.

Bên cnh đó, Tnh đã h tr nông dân sn xut vi thiu theo các tiêu chun VietGap, GlobalGAP nhm nâng cao cht lượng qu vi. Năm 2016, huyn Lc Ngn, tnh Bc Giang đã được M cp 15 mã vùng trng vi cho hơn 200 h dân, vi 158 ha theo tiêu chun Globalgap, sn lượng khong 1.000 tn, đ tiêu chun đ xut khu sang các th trường khó tính, vùng sn xut đt tiêu chun VietGap khong 12.560 ha.

Hơn na, năm nay, vi thiu xut khu ca Lc Ngn (Bc Giang), không còn phi “li ngược” vào min Nam ch chiếu x khi trung tâm chiếu x ti Hà Ni đã được B Khoa hc và Công ngh đưa vào s dng. Nh vy, các doanh nghip tiết kim được khong 16 triu đng mt tn. Cùng vi đó, Bc Giang cũng đưa vào s dng công ngh x lý, bo qun qu tươi ca Israel, đm bo qu vi xut ngoi gi được đ tươi ngon trong vòng 4-6 tun.

Mc dù xut khu đt kết qu tt, song, con đường đ qu vi Vit, cũng như các loi hoa qu khác xut ngoi vn còn khá nhiu gian nan.

Theo các chuyên gia, mc dù có nhiu cơ hi và tim năng nhưng ngành rau qu Vit Nam đang phi đi mt vi không ít khó khăn, thách thc. Trong đó, rào cn ln nht hin nay là tình trng không đm bo v sinh an toàn thc phm, lm dng thuc bo v thc vt và cht kích thích tăng trưởng trên rau, qu vn còn ph biến như: rui đc qu, dư lượng thuc sâu, hàm lượng kim loi nng, cht lượng bao bì… còn hn chế.

Cũng theo nhn đnh ca nhiu cơ quan chc năng, trái cây trong nước được sn xut nh l, manh mún nên ngun cung khó bo đm c s lượng ln cht lượng. Doanh nghip nông nghip nói chung đã yếu, doanh nghip xut khu trái cây còn yếu hơn. Bên cnh đó, mt vài đơn v còn làm ăn gian di. Xut nhng lô đu thì đúng tiêu chun, nhưng sau đó trà trn hàng kém cht lượng, làm gim uy tín trái cây Vit. Đây là vn đ phi sm khc phc. (Văn Dun, Ngc Ánh, 2016).

Ông Hoàng Trung – Cc trưởng Cc Bo v thc vt (B Nông nghip và Phát trin nông thôn) chia s, dù đã được phía bn m ca th trường, nhưng lượng trái cây đt chun xut ngoi chưa nhiu. Bi lâu nay sn xut trái cây Vit vn nh l, thiếu vùng sn xut chuyên canh cho xut khu, nên khó đáp ng các tiêu chun v mu mã, cht lượng theo yêu cu ca phía đi tác nhp khu (Anh Minh, 2016).

Năm 2016, vải thiều đã đạt được doanh thu và các hoạt động phụ trợ khoảng 5 nghìn tỷ đồng, lớn nhất từ trước tới nay

Bên cnh đó, tình trng ép giá gian ln thương mi vn din ra. Vic đóng gói, dán nhãn chưa được chú trng. Các thương nhân kinh doanh không thông qua hp đng còn din ra ph biến... nh hưởng đến sn xut và tiêu th.

Tìm hướng phát trin bn vng

Đ xut khu trái cây n đnh và bn vng, theo ông Trn Thanh Hi – Phó Cc trưởng Cc Xut nhp khu (B Công Thương), cn nâng cao giá tr cnh tranh ca trái cây xut khu. Vit Nam đã mt t 5 đến 10 năm đ m được th trường M, Úc nhưng vic m được th trường mi là khi đu, gi được th trường còn khó hơn nhiu. Vì vy, đòi hi vic sn xut, cung ng sn phm phi n đnh và đt cht lượng (Lan Anh, 2016).

Đ nâng cao kim ngch xut khu rau qu, gii pháp quan trng là cn t chc li sn xut theo hướng áp dng công ngh cao, quy mô ln, đm bo an toàn thc phm.

Theo ông Nguyn Trí Ngc, nguyên Cc trưởng Cc Trng trt (B Nông nghip và Phát trin nông thôn), áp dng đy đ các tiêu chun sn xut sch ca nước nhp khu cũng như tiêu chun Global Gap, rau qu Vit Nam s t vươn xa và kim ngch xut khu tăng trưởng hơn trong nhng năm sp ti.

“Đi vi lĩnh vc rau, hoa qu quan trng nht là cht lượng v sinh an toàn thc phm. Mun hi nhp sâu, rõ ràng cht lượng phi được nâng lên. Mun chiếm được th trường trong nước cũng phi nâng cao cht lượng. Cho nên, nhim v hàng đu đi vi ngành rau qu đó là cht lượng, trong đó là cht lượng an toàn thc phm đ to ra chui giá tr gia tăng trên nn tng ca cht lượng an toàn thc phm, ông Ngc nhn mnh (Minh Long 2016)

Ti Hi ngh tng kết Công tác h tr sn xut và tiêu th vi thiu năm 2016, nhim v ch yếu năm 2017, do UBND tnh Bc Giang t chc ngày 18/8 ti TP Bc Giang, Th trưởng B Nông nghip và Phát trin nông thôn Nguyn Thành Nam khng đnh, năm 2017 tnh Bc Giang cn quan tâm đy mnh xut khu vi thiu vào th trường min Nam và min Trung; m rng công ngh bo qun sau thu hoch; nhân rng và đm bo sn xut đúng quy trình vi din tích vi thiu theo tiêu chun VietGAP, GlobalGAP. Đng thi tnh Bc Giang phi xây dng mng lưới, quy t doanh nghip, đ doanh nghip ký hp đng tiêu th vi người sn xut; xây dng ch đu mi nông sn đ kéo doanh nghip đến đu tư, thúc đy và h tr tt hơn cho tiêu th sn phm.

Tài liu tham kho:

Văn Dun, Ngc Ánh (2016). Trái cây Vit chinh phc th trường khó tính, truy cp t http://nld.com.vn/kinh-te/trai-cay-viet-chinh-phuc-thi-truong-kho-tinh-20160601225038177.htm

Bo Chi (2016). Xut khu vi thiu nh công ngh chiếu x, truy cp t http://truyenthongkhoahoc.vn/vn/Xuat-khau-vai-thieu-nho-cong-nghe-chieu-xa-c1048/Xuat-khau-vai-thieu-nho-cong-nghe-chieu-xa-n8720

Anh Minh (2016). Vi thiu Bc Giang rc rch vào mùa xut ngoi, truy cp t http://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-tuc/hang-hoa/vai-thieu-bac-giang-ruc-rich-vao-mua-xuat-ngoai-3415037.html

Minh Long (2016). Cơ hi cho xut khu rau qu năm 2016, truy cp t http://vov.vn/kinh-te/co-hoi-cho-xuat-khau-rau-qua-nam-2016-472130.vov