Trong s đó, giá tr xut khu các mt hàng nông sn chính ước đt 7,32 t USD, tăng 5,1% so vi cùng kỳ năm 2015. Mt s mt hàng, như: tiêu, điu vn vn duy trì được đà tăng trưởng. Khi lượng tiêu xut khu tháng 06/2016 ước đt 17 nghìn tn, vi giá tr đt 139 triu USD, đưa khi lượng xut khu tiêu 06 tháng đu năm 2016 đt 107 nghìn tn và 864 triu USD, tăng 23% v khi lượng và tăng 6,6% v giá tr so vi cùng kỳ năm 2015.

Nông dân Vùng đồng bằng sông Cửu Long thất thu vì biến đổi khí hậu

Khi lượng ht điu xut khu tháng 06/2016 ước đt 31 nghìn tn vi giá tr 245 triu USD, đưa khi lượng xut khu ht điu 6 tháng đu năm 2016 đt 156 nghìn tn và 1,2 t USD, tăng 4,4% v khi lượng và tăng 11,1% v giá tr so vi cùng kỳ năm 2015.

Đáng chú ý, mt hàng cà phê có s tăng trưởng mnh so vi cùng kỳ năm trước. Xut khu cà phê trong tháng 6/2016 ước đt 158 nghìn tn vi giá tr đt 289 triu USD, đưa khi lượng xut khu cà phê 6 tháng đu năm 2016 đt 985 nghìn tn và 1,71 t USD, tăng 39,8% v khi lượng và tăng 17,6% v giá tr so vi cùng kỳ năm 2015.

Trong khi đó, xut khu cao su và chè tăng v sn lượng nhưng gim v giá tr. Ước tính khi lượng xut khu cao su tháng 06 năm 2016 đt 67 nghìn tn vi giá tr đt 89 triu USD, đưa khi lượng xut khu cao su 6 tháng đu năm 2016 đt 429 nghìn tn và 532 triu USD, tăng 3,5% v khi lượng nhưng gim 11,9% v giá tr so vi cùng kỳ năm 2015.

Khi lượng xut khu chè tháng 06 năm 2016 ước đt 12 nghìn tn vi giá tr đt 20 triu USD, đưa khi lượng xut khu chè 06 tháng đu năm 2016 đt 55 nghìn tn và 88 triu USD, tăng 3,1% v khi lượng, nhưng gim 2,7% v giá tr so vi cùng kỳ năm 2015.

Mt hàng nông sn ch lc go vn gp khó khăn, gim c v sn lượng và giá tr. Khi lượng go xut khu tháng 06/2016 ước đt 359 nghìn tn vi giá tr đt 163 triu USD, đưa khi lượng xut khu go 06 tháng đu năm 2016 ước đt 2,69 triu tn và 1,21 triu USD, gim 9,8% v khi lượng và gim 5,9% v giá tr so vi cùng kỳ năm.

Xut khu thy sn duy trì đà tăng trưởng vi mc tăng 3,8% so vi cùng kỳ năm 2015. Đây là ngành đóng góp vào kim ngch xut khu ln vi giá tr xut khu tháng 06 ước đt 553 triu USD, đưa giá tr xut khu thy sn 06 tháng đu năm đt 3,07 t USD. Hoa Kỳ, Nht Bn, Trung Quc và Hàn Quc là 4 th trường nhp khu hàng đu ca thy sn Vit Nam trong 5 tháng đu năm 2016, chiếm 12 52,81% tng giá tr xut khu thy sn.

Không tăng trưởng như mi năm, xut khu g và sn phm g gim nh so vi cùng kỳ năm 2015. Ước giá tr xut khu g và các sn phm g tháng 06/2016 đt 507 triu USD, đưa giá tr xut khu g và các sn phm g 06 tháng đu năm 2016 đt 3,17 t USD, gim 0,1% so vi cùng kỳ năm 2015./.