Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Bắc Giang có 8 KCN được Thủ tướng Chính phủ thành lập; trong đó giai đoạn 2018-2022, có 3 KCN được thành lập, tổng diện tích là 532,3 ha, bao gồm: KCN Việt Hàn, diện tích 50 ha; KCN Tân Hưng, diện tích 105,3 ha; KCN Yên Lư, diện tích 377 ha. Thời gian qua, mặc dù các KCN tỉnh Bắc Giang còn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, song Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang đã chủ động, sáng tạo trong công tác quảng bá, vận động thu hút đầu tư vào các KCN Tỉnh với nhiều hình thức xúc tiến đa dạng, phong phú, đặc biệt chú trọng công tác xúc tiến đầu tư tại chỗ.

9 tháng đầu năm 2022, khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang đã thu hút đầu tư được 23 dự án mới
Khu công nghiệp Vân Trung

Theo số liệu quả Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang, trong tháng 9/2022, Ban Quản lý các KCN đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 03 dự án FDI, với số vốn đầu tư đăng ký đạt 7,4 triệu USD, cấp điều chỉnh cho 11 dự án trong đó có 02 dự án tăng vốn với số vốn tăng thêm đạt 18 triệu USD. Tính chung 9 tháng đầu năm 2022, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh cấp điều chỉnh cho 102 dự án, trong đó có 27 dự án tăng vốn với số vốn tăng thêm đạt 518,3 triệu USD và 20 tỷ đồng. Tổng số vốn đầu tư cấp mới và bổ sung quy đổi đạt khoảng 965,86 triệu USD, bằng 96,6% kế hoạch năm 2022.

Đến nay, tổng số các dự án đầu tư trong các khu công nghiệp là 431 dự án, trong đó có 318 dự án FDI, 113 dự án DDI. Tổng vốn đầu tư đăng ký là 7,141 tỷ USD và 15.894 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư thực hiện của các dự án FDI ước đạt khoảng 4,96 tỷ USD, bằng 69,45% tổng vốn đăng ký. Tổng vốn đầu tư thực hiện của các dự án DDI thực hiện ước đạt khoảng 7.060 tỷ đồng, bằng 44,42% tổng vốn đăng ký.

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang cho biết, thời gian tới, Ban Quản lý tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp vận động, thu hút đầu tư, nâng cao chất lượng thẩm định đầu tư vào các KCN nhằm lựa chọn được các nhà đầu tư thứ cấp đáp ứng đủ các tiêu chí: suất đầu tư dự án; năng lực kinh nghiệm - pháp lý; năng lực tài chính; tiến độ thực hiện dự án; yêu cầu về bảo vệ môi trường...

Đồng thời, tập trung cao cho việc tạo dựng môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, thông thoáng, minh bạch, thân thiện để đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp và cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), trong đó, trọng tâm là việc nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, đổi mới tư duy, tập trung quyết liệt thực hiện cải cách hành chính một cách thực chất… đồng thời, kiên quyết xử lý các chủ đầu tư vi phạm pháp luật, làm ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng đất và môi trường đầu tư của Tỉnh./.