Thay mặt cơ quan thống kê Trung ương, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, TS. Nguyễn Bích Lâm cho biết, quý III/2016 tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng GDP quý sau cao hơn quý trước. Cụ thể: Quý I tăng 5,48%, quý II tăng 5,78% và ước tính quý III tăng 6,40%.

Tuy nhiên, mức tăng trưởng GDP quý này vẫn thấp hơn mức tăng 6,53% của cùng kỳ năm 2015.

Lý giải nguyên nhân vì sao, người đứng đầu Tổng cục Thống kê cho hay, nguyên nhân chủ yếu do ngành công nghiệp khai khoáng tiếp tục giảm sút.

Nếu chỉ số sản xuất ngành khai khoáng quý I tăng 0,2%, thì quý II giảm 5,3%; quý III giảm 6,8%.

Cộng với đó là ngành nông nghiệp tăng trưởng thấp hơn mức tăng cùng kỳ năm trước. Trong mức tăng 5,93% của toàn nền kinh tế 9 tháng năm nay, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 0,65%, là mức tăng thấp nhất so với cùng kỳ 6 năm gần đây, chỉ đóng góp 0,11 điểm phần trăm vào mức tăng chung; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 7,50%, đóng góp 2,52 điểm phần trăm; khu vực dịch vụ tăng 6,66%, đóng góp 2,55 điểm phần trăm.

Trong khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, ngành lâm nghiệp đạt mức tăng cao nhất với 6,19% so với cùng kỳ năm 2015, đóng góp 0,04 điểm phần trăm vào mức tăng chung; ngành thủy sản tăng 1,81%, đóng góp 0,06 điểm phần trăm; riêng ngành nông nghiệp mặc dù đã có dấu hiệu tăng trở lại so với mức giảm 0,78% của 6 tháng đầu năm nhưng tốc độ tăng chỉ ở mức 0,05%, đóng góp 0,01 điểm phần trăm.

Trong khu vực công nghiệp và xây dựng, ngành công nghiệp tăng 7,19% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn nhiều mức tăng 9,86% của 9 tháng năm 2015, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo đạt mức tăng 11,22%, đóng góp 1,80 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung.

Ngành khai khoáng 9 tháng năm nay giảm tới 3,60%, làm giảm 0,28 điểm phần trăm, nguyên nhân chủ yếu do giá dầu thế giới giảm khiến lượng dầu thô khai thác giảm so với cùng kỳ năm trước; khai thác than gặp khó khăn trong tiêu thụ sản phẩm do giá giảm. Ngành xây dựng tăng trưởng khá với tốc độ 9,10%, đóng góp 0,50 điểm phần trăm vào mức tăng chung.

Cũng theo Tổng cục Thống kê, trong khu vực dịch vụ, mức tăng của một số ngành có tỷ trọng lớn như sau: Bán buôn và bán lẻ tăng 8,15% so với cùng kỳ năm trước, đây là ngành có mức tăng trưởng cao thứ hai của khu vực dịch vụ (sau ngành thông tin và truyền thông), nhưng là ngành có đóng góp cao nhất vào mức tăng trưởng chung (0,74 điểm phần trăm); dịch vụ lưu trú và ăn uống tăng 5,71%, đóng góp 0,22 điểm phần trăm; hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm tăng 7,38%, đóng góp 0,37 điểm phần trăm; hoạt động kinh doanh bất động sản tiếp tục được cải thiện, đạt mức tăng 3,66% (cao hơn mức tăng 2,90% của cùng kỳ năm trước), đóng góp 0,20 điểm phần trăm.

Tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước 9 tháng các năm 2014, 2015 và 2016

Tốc độ tăng so với

cùng kỳ năm trước (%)

Đóng góp của các khu vực vào tăng trưởng 9 tháng
năm 2016
(Điểm phần trăm)

9 tháng năm 2014

9 tháng
năm 2015

9 tháng năm 2016

Tổng số

5,53

6,53

5,93

5,93

Nông, lâm nghiệp và thủy sản

2,94

2,08

0,65

0,11

Công nghiệp và xây dựng

5,75

9,72

7,50

2,52

Dịch vụ

5,94

6,10

6,66

2,55

Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sp

7,55

5,52

6,45

0,75

Về cơ cấu nền kinh tế 9 tháng năm nay, ông Nguyễn Bích Lâm cho biết, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 15,54%; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 32,48%; khu vực dịch vụ chiếm 41,80%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 10,18%.

Theo cấu trúc sử dụng GDP 9 tháng, tiêu dùng cuối cùng tăng 6,97% so với cùng kỳ năm 2015, đóng góp 4,96 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung (trong đó tiêu dùng cuối cùng của hộ dân cư đóng góp lớn nhất với 4,52 điểm phần trăm); tích lũy tài sản tăng 10,12%, đóng góp 2,87 điểm phần trăm; chênh lệch xuất, nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ ở tình trạng nhập siêu làm giảm 1,90 điểm phần trăm tăng trưởng./.