Huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh đạt chuẩn nông thôn mới
Trung tâm huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

Sau 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, diện mạo nông thôn huyện Yên Phong có nhiều khởi sắc, chất lượng cuộc sống người dân được nâng lên. Toàn Huyện có 13/13 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2020. Thu nhập bình quân ở tất cả các xã đạt từ 71,5 triệu đồng/người/năm trở lên, tỷ lệ hộ nghèo còn 0,74%; Chất lượng giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao ngày càng được nâng cao; Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được đảm bảo; Phát huy hiệu quả sức mạnh toàn dân, trong 10 năm qua, huyện đã huy động được 1.800 tỷ đồng đầu tư xây dựng nông thôn mới; Các tầng lớp nhân dân hiến hàng trăm nghìn m2 đất, đóng góp trên 30 nghìn ngày công làm đường giao thông, kênh mương, các công trình xã hội...

Phát huy thành quả từ Chương trình, huyện Yên Phong tiếp tục chỉ đạo các địa phương duy trì, nâng cao, hoàn thiện chất lượng các tiêu chí theo bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao, phấn đấu giai đoạn 2021-2025 mỗi năm có thêm 1-2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Phó Thủ tướng giao UBND tỉnh Bắc Ninh có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định, chỉ đạo UBND huyện Yên Phong nâng cao chất lượng tiêu chí về môi trường, thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về đất đai, môi trường, khoáng sản để bảo đảm tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới./.