Huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022
Huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022

Với mục tiệu hoành thành tốt nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, những năm qua huyện Ba Chẽ đã đã cụ thể hóa các nghị quyết, quyết định của Trung ương, của tỉnh Quảng Ninh về Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Chương trình giảm nghèo được huyện triển khai bài bản, chi tiết như việc thành lập, kiện toàn Ban Chỉ đạo, Văn phòng Điều phối nông thôn mới cấp huyện; các Nghị quyết phân bổ, bố trí nguồn vốn hàng năm cho các nhiệm vụ cụ thể trong Chương trình xây dựng nông thôn mới và các Đề án trọng điểm năm 2022 và cả nhiệm kỳ 2021-2025. Thực hiện phân công, phân nhiệm rõ ràng, rõ trách nhiệm từ người đứng đầu đến các phòng ban trong huyện để hỗ trợ các xã xây dựng nông thôn mới; ban hành Quyết định phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban Chỉ đạo, gắn trách nhiệm người đứng đầu tham gia thành viên Ban chỉ đạo các cấp; các thành viên Ban Chỉ đạo cấp huyện được giao phụ trách địa bàn đi kiểm tra, tham gia các phòng trào “thứ 7 nông thôn mới”, “chủ nhật xanh, sạch, đẹp” tại các thôn, bản, khu dân cư để chỉ đạo hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn cho cơ sở.

Sau 12 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, huyện Ba Chẽ đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cùng sự chung sức đồng lòng của toàn dân. Người dân huyện Ba Chẽ thực sự là chủ thể của chương trình xây dựng nông thôn mới; diện mạo nông thôn trên địa bàn huyện được đổi mới ngày càng khang trang, sạch đẹp; đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên; hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư đồng bộ; sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định, bền vững; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phát triển nhanh, tạo việc làm, thu nhập ổn định cho người dân địa phương; văn hóa xã hội phát triển, môi trường được bảo vệ, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững...

Hiện, Ba Chẽ đã lập đồ án quy hoạch xây dựng, nâng cấp thị trấn huyện lên đô thị loại IV, xã Lương Mông lên đô thị loại V. Hiện diện mạo nông thôn trên địa bàn huyện đổi mới nhanh, ngày một khang trang, sạch đẹp; đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên; hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư đồng bộ; sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định, bền vững; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phát triển nhanh, tạo việc làm, thu nhập ổn định cho người dân; văn hóa xã hội phát triển, môi trường được bảo vệ, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững...

Năm 2022, huyện Ba Chẽ có 7/7 xã đạt chuẩn nông thôn mới; trong đó 2/7 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao là Lương Mông và Minh Cầm đáp ứng đầy đủ theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025; huyện đạt chuẩn 9/9 tiêu chí theo Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới, giai đoạn 2021-2025; thị trấn Ba Chẽ đạt chuẩn đô thị văn minh; thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 64,3 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều toàn huyện là 0,79%...

Một trong những điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới tại huyện Ba Chẽ đó là huy động vốn. Theo đó, năn 2022, huyện Ba Chẽ có tổng nguồn lực huy động vốn hỗ trợ Chương trình xây dựng nông thôn mới là trên 431 tỷ đồng; trong đó ngân sách tỉnh 69 tỷ đồng, ngân sách cấp huyện gần 20 tỷ đồng, ngân sách xã trên 65 tỷ đồng, vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án gần 336 tỷ đồng, vốn tín dụng gần 6 tỷ đồng, vốn dân đóng góp trên 420 triệu đồng. Đến nay, Huyện đã giải ngân vốn đạt 100%.

Trong năm 2023, kế hoạch huy động và phân bổ vốn thực hiện trên địa bàn huyện là gần 600 tỷ đồng; trong đó ngân sách tỉnh trên 55 tỷ đồng, ngân sách cấp huyện trên 30 tỷ đồng, vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án trên 509 tỷ đồng, vốn tín dụng trên 3,3 tỷ đồng. Tính đến ngày 31/8/2023 đã giải ngân vốn ngân sách tỉnh đạt 29,56% kế hoạch; đối với dự án, phương án phát triển sản xuất hiện nay chưa phân khai là do chưa có danh mục dự án, nhiệm vụ được phê duyệt.

Đặc biệt, các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng năm 2022 và năm 2023 đều được đầu tư xây dựng đúng mục tiêu, đáp ứng được các tiêu chí, chỉ tiêu xây dựng xã nông thôn mới nâng cao và tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới theo kế hoạch; các công trình đều đảm bảo về kỹ thuật, mỹ thuật và chất lượng.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu UBND tỉnh Quảng Ninh có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định; chỉ đạo UBND huyện Ba Chẽ tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về sản xuất và môi trường, để bảo đảm tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới./.