Số liệu Báo cáo tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2017 của Tổng cục Thống kê công bố ngày 29/06 cho thấy, tình hình lao động việc làm trong 6 tháng đầu năm giảm về tỷ trọng lao động thuộc nhóm ngành Nông, lâm nghiệp và thủy sản. Trong khi đó, tỷ trọng lao động trong ngành Công nghiệp, xây dựng và ngành dịch vụ đều tăng điểm phần trăm.

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, khối doanh nghiệp FDI “hút” lao động mạnh nhất trong 6 tháng đầu năm 2017

Cụ thể, số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tại thời điểm 01/06/2017 tăng 3,5% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, lao động khu vực doanh nghiệp Nhà nước giảm 0,9%; doanh nghiệp ngoài Nhà nước giảm 0,5%; doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng 6,6%. Số lao động đang làm việc trong ngành khai khoáng giảm 0,5% so với cùng thời điểm năm trước; ngành chế biến, chế tạo tăng 3,9%; sản xuất và phân phối điện giảm 0,6%; cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 1,5%.

Lao động trong các doanh nghiệp công nghiệp tại thời điểm 01/06/2017 so với cùng thời điểm năm trước của một số địa phương, như sau: Bắc Ninh tăng 27,5%; Vĩnh Phúc tăng 8,5%; Thái Nguyên tăng 8,2%; Hải Phòng tăng 7,6%; Bình Dương tăng 5,4%; Hải Dương tăng 4,1%; Đồng Nai tăng 3,4%; Đà Nẵng tăng 2,6%; Quảng Ninh tăng 1,5%; Cần Thơ tăng 0,6%; TP. Hồ Chí Minh tăng 0,5%. Riêng Bà Rịa - Vũng Tàu là giảm 5,3%.

Về lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên của cả nước, đến thời điểm 01/7/2017 ước tính là 54,5 triệu người, tăng 162,2 nghìn người so với cùng thời điểm năm 2016. Bao gồm: Lao động nam 28,3 triệu người, chiếm 52,0%; lao động nữ 26,2 triệu người, chiếm 48,0%. Xét theo khu vực, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên khu vực thành thị là 17,5 triệu người, chiếm 32,1%; khu vực nông thôn là 37,0 triệu người, chiếm 67,9%.

Lao động 15 tuổi trở lên đang làm việc trong 6 tháng đầu năm nay ước tính 53,4 triệu người, trong đó khu vực thành thị chiếm 31,8% khu vực nông thôn chiếm 68,2%.

Bên cạnh đó, lực lượng lao động trong độ tuổi tại thời điểm 01/07/2017 ước tính 47,9 triệu người, tăng 405,3 nghìn người so với cùng thời điểm năm trước, trong đó lao động nam 26,0 triệu người, lao động nữ 21,9 triệu người. Lao động khu vực thành thị là 16,0 triệu người, lao động khu vực nông thôn là 31,9 triệu người.

Đáng chú ý, tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi quý I/2017 là 2,30%; quý II ước tính là 2,26%. Như vậy, tính chung trong 06 tháng đầu năm nay, tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi là 2,28%. Trong đó khu vực thành thị là 3,22%; khu vực nông thôn là 1,81%.

Tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên (từ 15-24 tuổi) 6 tháng đầu năm là 7,48%. Trong đó, khu vực thành thị là 11,98%; khu vực nông thôn là 5,79%. Tỷ lệ thiếu việc làm của lao động trong độ tuổi quý của 6 tháng đầu năm là 1,72%, trong đó khu vực thành thị là 0,85%; khu vực nông thôn là 2,15%.

Tỷ lệ lao động có việc làm phi chính thức ngoài hộ nông, lâm nghiệp, thủy sản quý I/2017 là 56,9%; quý II ước tính là 57,3%, trong đó khu vực thành thị là 48,7%; khu vực nông thôn là 64,7%. Tính chung 6 tháng đầu năm, tỷ lệ lao động có việc làm phi chính thức ngoài hộ nông, lâm nghiệp, thủy sản là 57,1%, trong đó khu vực thành thị là 48,8%; khu vực nông thôn là 64,3%./.