Theo đó, từ ngày 01/01/2019, người lao động làm việc ở các doanh nghiệp theo chế độ hợp đồng lao động sẽ được tăng lương từ 150.000-240.000 đồng (tương ứng 5,1%-5,7%) so với năm 2019. Cụ thể:

- Người lao động thuộc vùng 1 tăng từ 4.180.000 đồng lên 4.420.000 đồng/tháng;

- Người lao động thuộc vùng 2 tăng từ 3.710.000 đồng lên 3.920.000 đồng/tháng;

- Người lao động vùng 3 tăng từ 3.250.000 đồng lên 3.430.000 đồng/tháng;

- Người lao động vùng 4 tăng từ 2.920.000 đồng lên 3.070.000 đồng/tháng.

Lương tối thiểu vùng tăng 150.000-240.000 đồng/tháng từ 01/01/2020

Theo Nghị định, mức lương tối thiểu vùng là mức lương thấp nhất làm cơ sở để doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận và trả lương, bảo đảm không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm công việc giản đơn nhất. Mức này phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm công việc đòi hỏi đã qua học nghề, đào tạo nghề.

Bên cạnh đó, Nghị định cũng quy định khi thực hiện mức lương tối thiểu vùng, doanh nghiệp không được xóa bỏ hoặc cắt giảm các chế độ tiền lương khi người lao động làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm, làm việc trong điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với các chức danh nghề nghiệp nặng nhọc, độc hại và các chế độ khác theo quy định của pháp luật lao động. Các khoản phụ cấp, bổ sung khác, trợ cấp,tiền thưởng do doanh nghiệp quy định thì thực hiện theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể hoặc trong quy chế của doanh nghiệp./.