(Bài được đăng trên Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 33, tháng 11 năm 2021)

Quý độc giả muốn đọc chi tiết xin vui lòng bấm vào đây

TS. Nguyễn Thanh Liêm

TS. Tất Duyên Thư

Khoa Kế toán – Tài chính – Ngân hàng, Trường Đại học Tây Đô

ThS. Đặng Hoàng Minh

Khoa Quản trị kinh doanh, Trường Đại học FPT

ThS. Nguyễn Bích Ngọc

Khoa Kinh tế, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ