Cụ thể là, giá trị xây lắp ước thực hiện tháng 6 đạt 4.281 tỷ đồng, 6 tháng đầu năm 2017 đạt 17.539 tỷ đồng, bằng 49,6% so với kế hoạch năm 2017. Giá trị sản xuất công nghiệp và vật liệu xây dựng (kể cả Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam) ước thực hiện tháng 6 đạt 4.103 tỷ đồng, 6 tháng đầu năm 2017 đạt 22.463 tỷ đồng, bằng 49,5% so với kế hoạch năm 2017.

Các doanh nghiệp thuộc Bộ Xây dựng đã hoàn thành gần một nửa kế hoạch năm 2017.

Trong tháng 06/2017, giá trị tư vấn ước thực hiện tháng 6 đạt 36 tỷ đồng, tính chung 6 tháng đầu năm 2017 đạt 640 tỷ đồng, bằng 50,9% so kế hoạch năm 2017. Bên cạnh đó, giá trị sản xuất, kinh doanh khác ước thực hiện tháng 6 đạt 2.811 tỷ đồng, trong 6 tháng đầu năm 2017 đạt 12.010 tỷ đồng, bằng 44,8 % so kế hoạch năm 2017.

Về tình hình xuất - nhập khẩu. Trong tháng 06/2017, giá trị nhập khẩu ước thực hiện đạt 21,766 triệu USD, tính chung 6 tháng đầu năm 2017 đạt 125,820 triệu USD, bằng 37,6% so với kế hoạch năm 2017. Trong khi đó, nhập khẩu 6 tháng đầu năm 2017 đạt 68,485 triệu USD, bằng 120,9% so với kế hoạch năm 2017.

Trong nửa đầu năm 2017, các chương trình hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội trọng điểm cũng đang được Bộ Xây dựng tập trung triển khai có hiệu quả, cụ thể như sau:

Chương trình hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng. Bộ đã hoàn thành hỗ trợ được 116.967 hộ (với 61.080 hộ xây mới và 55.887 hộ sửa chữa, cải tạo), đang tiếp tục hỗ trợ cho khoảng 6782 hộ. Tính đến ngày 26/05/2017, về cơ bản, Bộ đã hoàn thành công tác hỗ trợ người có công giai đoạn 1 và đang báo cáo Thủ tướng Chính phủ để tiếp tục triển khai thực hiện giai đoạn 2 với tổng kinh phí cần hộ trợ khoảng 7.890 tỷ đồng (trong đó, ngân sách trung ương khoảng 7.300 tỷ đồng, ngân sách địa phương khoảng 590 tỷ đồng).

Về Chương trình hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo khu vực nông thôn. Đến nay, đã có 15.958 hộ dân được hỗ trợ vay vốn, tương đương 406 tỷ đồng được giải ngân.

Cùng với đó, cả nước đã có 89/95 dự án nhà ở sinh viên hoàn thành đưa vào sử dụng và 06 dự án đang trong giai đoạn hoàn thiện. Số lượng sinh viên, học sinh đã được bố trí vào ở đạt tỷ lệ bình quân chung khoảng 83%.

Về Chương trình phát triển nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp tại khu vực đô thị, công nhân khu công nghiệp. Tính đến nay, trên cả nước, Bộ đã hoàn thành đầu tư xây dựng 179 dự án, với quy mô khoảng 71.150 căn hộ, tương đương với khoảng 3,7 triệu m2, tổng mức đầu tư khoảng 25.900 tỷ đồng. Hiện các địa phương đang tiếp tục triển khai 193 dự án, với quy mô xây dựng khoảng167.495 căn hộ./.