Toàn cảnh cuộc họp

Phát biu khai mc, Thứ trưởng Nguyễn Văn Trung cho biết, Sáng kiến chung Việt Nam – Nhật Bản là sự hợp tác có hiệu quả, đem lại lợi ích cho các doanh nghiệp Nhật Bản đến kinh doanh tại Việt Nam và hỗ trợ Việt Nam trong cải thiện môi trường đầu tư, từ đó góp phần thu hút ngày càng nhiều các doanh nghiệp Nhật Bản và doanh nghiệp các nước khác đến đầu tư vào Việt Nam.

“Qua 12 năm (từ năm 2003), sáng kiến chung Việt Nam – Nhật Bản đã đóng góp quan trọng đối với Việt Nam. Phía Nhật Bản cùng với các cơ quan chính phủ của Việt Nam thực hiện kế hoạch hành động với mục tiêu cải thiện môi trường đầu tư của Việt Nam. Năm 2014 sáng kiến chung Việt Nam – Nhật Bản đã kết thúc giai đoạn 5 với kết quả đáng khích lệ 81/104 tiểu hạng mục cam kết thực hiện tốt và đúng tiến độ. Điều này cho thấy sự nỗ lực của hai bên và được các doanh nghiệp đánh giá cao”, Thứ trưởng Nguyễn Văn Trung nhấn mạnh.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Trung cho rằng Sáng kiến chung Việt Nam- Nhật Bản đã đưa ra những hoạt động thiết thực vi mc tiêu nhm to dng mt môi trường đu tư và kinh doanh thông thoáng, minh bch ti Vit Nam. Đồng thời đưa ra nhng khuyến ngh chính sách mang tính xây dng, làm thông tin tham kho trong quá trình hoàn thin lut pháp, chính sách ca các cơ quan chc năng ca Vit Nam. Đây là các vn đ mà Chính ph Vit Nam rt quan tâm và đã có nhiu bin pháp n lc thc hin, nhm ci thin môi trường đu tư, kinh doanh trong thi gian qua. Sáng kiến chung này s làm cho môi trường đu tư kinh doanh ca Vit Nam hp dn hơn và hai bên cn tiếp tc thc hin nhng giai đon tiếp theo.

Trao đi v Sáng kiến chung Vit Nam- Nht Bn giai đon VI, ông Katsuro Nagai, Công sứ Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam cho biết, triển khai kế hoạch hành động tiền khởi động sáng kiến chung Việt Nam – Nhật Bản giai đoạn VI có 5 tổ công tác tham gia vào các vấn đề như: Lao đng;Tin lương; Giao thông vn ti; Dch v; H tr doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Những vấn đề mà doanh nghiệp Nhật Bản đến đầu tư tại Việt Nam quan tâm, như: vấn đề Luật lao động và tiền lương, quy định tối đa làm ngoài giờ, vấn đề an toàn vệ sinh lao động trong các doanh nghiệp, cải cách thủ tục hành chính, logistics…

Đi din Cc Phát trin doanh nghip nh và va, B Kế hoch và Đu tư, ông Nguyn Hoa Cương, Phó Cc trưởng thng thn nhìn nhn, Vit Nam, các doanh nghip được biết đến chính sách h tr doanh nghip nh và va là không nhiu. Các chính sách h tr chưa hiu qu. Năm 2016, B Kế hoch và Đu tư s trình Quc hi Lut Doanh nghip nh và va. Phía Vit Nam mong mun Nht Bn h tr Vit Nam chuyên gia xây dng Lut, Lut chuyên ngành, h tr đào to, tài chính.

Liên quan đến nhng vn đ Nht Bn nêu ra, ông Đ Nht Hoàng, Cc trưởng Cc Đu tư nước ngoài cho biết, thi gian ti, hai bên cn t chc các bui tho lun c th đ bàn bc, gii quyết nhng vn đ tn đng ca doanh nghip và đi đến thng nht.

Sáng kiến chung Vit Nam – Nht Bn được khi xướng t tháng 4/2003, đó là s hp tác đc bit ca hai Chính ph Vit Nam và Nht Bn. Qua đó, to ra din đàn đi thoi v chính sách gia các nhà đu tư Nht Bn vi các B, ngành liên quan ca Vit Nam vi mc tiêu nhm to dng mt môi trường đu tư và kinh doanh thông thoáng, minh bch ti Vit Nam. Năm 2014, Sáng kiến chung Việt Nam – Nhật Bản giai đoạn 5 đã kết thúc gm: 13 nhóm vn đ vi 26 hng mc và 104 tiu hng mc. Sau 16 tháng trin khai, v cơ bn, hai bên đã thc hin tt Kế hoch hành đng. Trong tng s 104 tiu hng mc nêu ti kế hoch hành giai đon 5, đã có 95 hng mc trin khai tt hoc đang được trin khai và ch có 9 tiu hng mc chưa trin khai. Trong s 95 hng mc nêu trên, thì 81 tiu hng mc đã trin khai tt và đúng tiến đ; 14 tiu hng mc đang trin khai nhưng chm tiến đ.