Cụ thể là, theo Văn bản số 9050/VPCP-NN ngày 10/12/2021, Thủ tướng Chính phủ đồng ý chuyển chuyển thời gian tổ chức Diễn đàn Kinh tế hợp tác, hợp tác xã sang năm 2022 (dự kiến tổ chức vào ngày 11 tháng 4 năm 2022 - ngày Hợp tác xã Việt Nam); Tổ chức đồng thời Hội nghị toàn quốc tổng kết Nghị quyết 13-NQ/TW và tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 trong một ngày theo hình thức bán trực tuyến; vào cuối tháng 12/2021.

Chuyển thời gian tổ chức Diễn đàn Kinh tế hợp tác, hợp tác xã sang năm 2022
Thủ tướng Chính phủ đồng ý chuyển thời gian tổ chức Diễn đàn Kinh tế hợp tác, hợp tác xã sang năm 2022

Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chủ trì, phối hợp cùng các bộ, ngành, địa phương triển công tác tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW và tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012, hoàn thiện các báo cáo, sẵn sàng tổ chức Hội nghị.

Theo tổng hợp báo cáo của các bộ, ngành, địa phương, ước năm 2021 cả nước thành lập mới 2.476 HTX, 14 liên hiệp HTX, thu hút trên 68.000 thành viên và khoảng 700 HTX thành viên mới. Ước tính đến cuối năm 2021, cả nước có 27.342 HTX (tăng khoảng 5% so với năm 2020), 103 liên hiệp HTX (tăng khoảng 3% so với năm 2020) và 73.000 tổ hợp tác (THT), trong đó có khoảng 18.200 HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp (chiếm 66,5%) và 9.142 HTX phi nông nghiệp. Năm 2021, dịch bệnh COVID–19 làm hoạt động sản xuất kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm bị ngưng trệ dẫn đến nhiều tổ chức kinh tế hợp tác phải giải thể (1.246 HTX, 9 liên hiệp HTX) và đặc biệt số THT giảm mạnh (giảm hơn 46.000 THT tương ứng khoảng 39% so với năm 2020) do một số tỉnh rà soát lại số liệu về THT.

Khu vực kinh tế tập thể thu hút 5.692.000 thành viên, 668 HTX thành viên, và 1.097.700 thành viên THT, tạo việc làm cho trên 1 triệu lao động. Khu vực KTTT, HTX cũng đã góp phần lớn trong việc cung ứng lương thực, thực phẩm cho nhân dân trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, giãn cách xã hội kéo dài trong cả nước, từ đó góp phần ổn định tình hình kinh tế - xã hội của cả nước và sự thành công trong cuộc chiến chống dịch Covid-19 thời gian qua. So với kế hoạch, số lượng HTX thành lập mới đạt và vượt kế hoạch, thu nhập cho lao động trong HTX được đảm bảo, số lượng HTX nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất kinh doanh nhiều hơn mong đợi.

Trong những năm gần đây, các Bộ, ngành Trung ương và địa phương tích cực tuyên truyền, hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các HTX nên trình độ cán bộ quản lý HTX ngày càng nâng lên , là điều kiện thuận lợi thúc đẩy phong trào HTX phát triển bền vững./.