Sự khởi sắc trên mọi lĩnh vực

Ngày 9/8/1999, Chính phủ ban hành Nghị định số 68/1999/NĐ-CP về việc tách huyện Gia Lương, tỉnh Bắc Ninh thành hai huyện Lương Tài và Gia Bình. Qua 20 năm, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Lương Tài luôn đoàn kết, thống nhất, phát huy truyền thống cách mạng, tranh thủ thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức để xây dựng và phát triển quê hương. Với những giải pháp cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, huyện đã khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh, đạt được những thành tựu quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận toàn quốc và các đoàn thể.

Cụ thể, theo UBND huyện Lương Tài, đến hết năm 2018, tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm bình quân đạt gần 10%; thu ngân sách nhà nước tăng 21 lần so với năm 2000; tỷ trọng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng cơ bản từ 18,4% (năm 2000) lên 35,2% (năm 2018); dịch vụ từ 22,5% (năm 2000) lên 40,8% (năm 2018); giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng 37 lần, dịch vụ tăng hơn 25 lần so với năm đầu tái lập huyện, tạo việc làm thường xuyên cho hàng nghìn lao động địa phương.

Sau 20 năm, bức tranh kinh tế - xã hội huyện Lương Tài có nhiều thay đổi rõ rệt/Ảnh: internet

Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện ngày càng được đầu tư xây dựng và nâng cấp, nhiều tuyến đường giao thông mới được mở ra, giao thông nông thôn, giao thông nội đồng ngày càng phát triển. Huyện đã thu hút được một số doanh nghiệp đến đầu tư, sản xuất kinh doanh, tạo ra bức tranh kinh tế - xã hội ngày càng hoàn chỉnh.

Sản xuất nông nghiệp - vốn là thế mạnh của huyện tiếp tục phát huy hiệu quả với nhiều mô hình nông nghiệp công nghệ cao. Đến nay, đã hình thành 45 vùng sản xuất lúa năng suất, chất lượng cao, 74 vùng trồng cây rau màu hàng hóa, cây ăn quả tập trung, có quy mô từ 2,5 ha trở lên.

Chương trình xây dựng nông thôn mới được lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, với nhiều cách làm sáng tạo. Đến nay, toàn huyện có 11/13 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 2 xã Bình Định, Phú Lương cùng với cả huyện tiếp tục phấn đấu về đích nông thôn mới vào cuối năm 2019. Năm 2018, thu nhập bình quân đầu người đạt xấp xỉ 40 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí đa chiều giảm còn 1,92%.

Cùng với phát triển kinh tế, huyện còn đặc biệt quan tâm đến phát triển lĩnh vực văn hóa - xã hội, nhất là giáo dục - đào tạo. Công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập được đẩy mạnh, phát huy tốt truyền thống hiếu học, trở thành địa phương đứng trong tốp đầu của tỉnh về chất lượng giáo dục. Công tác lao động, việc làm, xoá đói, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội đạt hiệu quả tích cực. Năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí đa chiều giảm xuống còn 1,92%.

Quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, tạo môi trường ổn định để phát triển. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể được quan tâm, có nhiều đổi mới. Tổ chức bộ máy tiếp tục được sắp xếp theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Huy động nguồn lực cho phát triển

Trong thời gian tới, Đảng bộ và nhân dân Huyện quyết tâm huy động mọi nguồn lực, đẩy nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên cơ sở phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, nâng cao chất lượng hội nhập kinh tế vùng, khu vực và quốc tế.

Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện. Phấn đấu đến năm 2020, nông nghiệp Lương Tài phát triển ở top đầu của tỉnh Bắc Ninh.

Mặt khác, tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai và bảo vệ môi trường; hoàn thành khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt tập trung của Huyện.

Đồng thời, tăng cường và nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến, giao lưu thương mại, khuyến khích tạo điều kiện để các thành phần kinh tế tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm và đầu tư mới vào địa bàn. Sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả nguồn vốn đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Huyện cũng sẽ tập trung phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội, chăm lo đời sống nhân dân. Tiếp tục phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, ứng dụng khoa học công nghệ. Nâng cao hiệu quả quản lý và điều hành của chính quyền các cấp, đẩy mạnh công tác tư pháp, củng cố tăng cường an ninh, quốc phòng./.

Ngày 25/8 vừa qua, Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận tổ quốc huyện Lương Tài tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm tái lập huyện. 20 năm tái lập huyện là một giai đoạn lịch sử quan trọng, có ý nghĩa trọng đại trong sự nghiệp phát triển của huyện Lương Tài, đánh dấu sự trưởng thành về mọi mặt của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện. Kỷ niệm 20 tái lập huyện cũng là dịp để cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện chung sức, chung lòng, tiếp tục thi đua học tập, lao động, sản xuất để xây dựng huyện Lương Tài ngày càng giàu đẹp, văn minh, xứng đáng với truyền thống của quê hương Lương Tài anh hùng.

Nhân dịp kỷ niệm 20 năm tái lập, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Lương Tài vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.