Năm 2021, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ sẽ triển khai một loạt các nhiệm vụ nhằm tạo thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp. Ảnh: Internet.

Tăng cường công tác tuyên truyền cải cách hành chính

Theo Kế hoạch, năm 2021, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ sẽ triển khai một loạt các nhiệm vụ về: 1- Công tác chỉ đạo, điều hành; 2- Xây dựng thể chế, chính sách và tổ chức triển khai thực hiện: Về cải cách môi trường đầu tư, kinh doanh và cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ mày hành chính nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức viên chức; cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp công lập; hiện đại hóa hành chính; 3- Công tác kiểm tra, tuyên truyền cải cách hành chính.

Trong đó, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các nội dung cải cách hành chính; tăng cường giám sát, kiểm tra tình hình thực hiện các văn bản chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính; tăng cường công tác tuyên truyền cải cách hành chính; giải quyết các kiến nghị của bộ, ngành, địa phương liên quan đến cải cách hành chính.

Tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính của Chính phủ; đề cao trách nhiệm nghiên cứu, đề xuất sáng kiến cải cách hành chính đối với các thành viên được giao chủ trì chương trình cải cách hành chính theo phân công của Chính phủ; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đề xuất xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp của các bộ, công chức, viên chức được giao nhiệm vụ giải quyết thủ tục hành chính.

Đồng thời, nâng cao chất lượng thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo đồng bộ, khả thi; rà soát, sớm phát hiện và có biện pháp khắc phục các quy định pháp luật chồng chéo, bất cập, không phù hợp thực tiễn, gây khó khăn, kìm hãm sự phát triển.

Tăng cường kiểm tra việc thực hiện thủ tục hành chính

Về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và cải cách thủ tục hành chính, thực hiện đơn giản hóa, công khai, minh bạch mọi thủ tục hành chính tạo thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp thực hiện và giám sát, kịp thời tháo gỡ những điểm nghẽn. Tăng cường kiểm tra việc thực hiện thủ tục hành chính và kiến nghị sửa đổi những quy định về thủ tục không còn phù hợp gây vướng mắc, khó khăn cho người dân và doanh nghiệp trong quá trình thực hiện.

Tiếp tục đơn giản hóa, cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh; không để phát sinh điều kiện kinh doanh, sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành không cần thiết; không lồng ghép, bổ sung các điều kiện kinh doanh mới vào các văn bản quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

Đồng thời, nghiên cứu, xây dựng và thực hiện các giải pháp tạo chuyển biến mạnh mẽ, cải thiện căn bản các chỉ tiêu về môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh; thường xuyên tổ chức các cuộc đối thoại với doanh nghiệp, kịp thời xử lý những phản ánh và kiến nghị của doanh nghiệp.

Tiếp tục nghiên cứu và xây dựng Đề án chuyển giao cho doanh nghiệp, các tổ chức xã hội có đủ năng lực đảm nhiệm một số nhiệm vụ và dịch vụ hành chính công mà các cơ quan hành chính nhà nước không nhất thiết phải thực hiện; đổi mới phương pháp, cách thức giải quyết thủ tục hành chính trên cơ sở nguyên tắc bảo đảm an ninh, an toàn, hiệu quả, thuận tiện, phục vụ theo nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.

Tổ chức đối thoại với doanh nghiệp; nghiên cứu, đề xuất sáng kiến cải cách cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính, cho ý kiến về phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành do các bộ, ngành đề xuất; khảo sát, đánh giá và công bố thường niên Báo cáo Chỉ số đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính./.