Tích cực triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng  các KCN tỉnh Vĩnh Phúc
KCN Bá Thiện 2, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc

Tăng nhanh tỷ lệ lấp đầy các KCN

Tính đến nay, tỉnh Vĩnh Phúc đã có 16 KCN được thành lập (cấp quyết định chủ trương đầu tư/giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) với tổng diện tích quy hoạch là 3.110,25 ha; trong đó diện tích đất công nghiệp quy hoạch là 2.275,03 ha; diện tích đất đã bồi thường, giải phóng mặt bằng và có thể cho thuê là 1.757,2 ha, tổng diện tích đất công nghiệp đã cho thuê (bao gồm đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và ký Biên bản ghi nhớ) là 1.287,03 ha, chiếm trên 70% diện tích đất công nghiệp quy hoạch đối với các KCN đã thành lập trên địa bàn Tỉnh.

Hiện trên địa bàn Tỉnh có 9 KCN đã đi vào hoạt động với cơ sở hạ tầng các KCN cơ bản đồng bộ và hiện đại, đáp ứng kịp thời nhu cầu của các nhà đầu tư ở trong và ngoài nước (bao gồm cả nhà máy xử lý nước thải). Một số KCN đã cho thuê hết 100% đất công nghiệp như: KCN Kim Hoa, KCN Khai Quang, KCN Bình Xuyên II - giai đoạn 1. Các KCN còn lại đang triển khai bồi thường, giải phóng mặt bằng để tạo quỹ đất sạch thu hút đầu tư.

Riêng 6 KCN mới được Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư trong quý I/2021 đang thực hiện các thủ tục bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Thực tế cho thấy, công tác quản lý, triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật các KCN tại tỉnh Vĩnh Phúc vẫn còn khó khăn, do một số chủ đầu tư hạ tầng KCN chưa tích cực phối hợp với đơn vị tổ chức bồi thường, giải phóng mặt bằng mặt, thực hiện các thủ tục pháp lý. Bên cạnh đó, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng cũng đang gặp nhiều khó khăn, do quỹ đất sạch phục vụ cho thu hút đầu tư trong các KCN còn ít, diện tích không đủ lớn sẽ rất khó để đón nhà đầu tư lớn, giữ vai trò đầu tàu, dẫn dắt. Đến nay, diện tích đất cần bồi thường, giải phóng mặt bằng tại một số KCN đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Quyết định thành lập KCN và đi vào hoạt động còn nhiều, song do ảnh hưởng của dịch Covid-19, dẫn đến kế hoạch, chiến lược đầu tư, năng lực triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng KCN của một số chủ đầu tư bị giảm sút; một số hộ dân không hợp tác tích cực với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng...

Vượt lên những khó khăn trên, trong 9 tháng đầu năm 2022, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tại các diện tích đất còn lại trong các KCN đang hoạt động và đang xây dựng có những biến chuyển tích cực so với cung kỳ năm ngoái và các kỳ báo cáo trước, đặc biệt là các KCN: Bình Xuyên; Khai Quang; Bá Thiện (phân khu I); Bá Thiện II và Tam Dương II- Khu A đã tạo thêm quỹ đất sạch thu hút đầu tư mới, tăng tỷ lệ lấp đầy tại các KCN đang hoạt động lên 81%.

Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tại các KCN mới được thành lập như: Sông Lô I; Sông Lô II; Tam Dương I- Khu vực 2; Thái Hòa -Liễn Sơn – Liên Hòa cũng có kết quả đáng khích lệ, tạo điều kiện để các KCN này đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị khởi công xây dựng hạ tầng KCN trong năm 2022.

Nâng cao chất lượng quản lý quy hoạch và xây dựng KCN

Song song với việc tích cực triển khai xây dựng hạ tầng các KCN, trong 9 tháng đầu năm 2022, Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc đã tăng cường đẩy mạnh công tác quy hoạch các KCN, cụ thể:

Đã trình UBND Tỉnh ban hành quyết định thành lập KCN Nam Bình Xuyên; hoàn thiện hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư các KCN: Phúc Yên, Bình Xuyên II (giai đoạn 2) và KCN Đồng Sóc (trong đó Thủ tướng Chính phủ đã chấp thuận chủ trương đầu tư KCN Phúc Yên, Ban Quản lý đang tham mưu Tỉnh lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án). Trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư điều chỉnh vị trí quy hoạch phát triển KCN Lập Thạch I và KCN Lập Thạch II. Rà soát triển khai các thủ tục bổ sung KCN Bình Xuyên-Yên Lạc vào quy hoạch phát triển KCN trên địa bàn Tỉnh. Trình UBND Tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 KCN Nam Bình Xuyên; điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 KCN Bá Thiện - Phân khu I (lần 2). Phê duyệt điều chỉnh bổ sung quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 KCN Sông Lô II. Đề nghị UBND Tỉnh chấp thuận quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư về thời gian thực hiện dự án KCN Bá Thiện II.

Triển khai cắm mốc giới theo quy hoạch xây dựng tại các KCN: Khai Quang; Bình Xuyên; Sơn Lôi; Nam Bình Xuyên; Bá Thiện II; Sông Lô I; Sông Lô II; Tam Dương I - khu vực 2; Thái Hòa-Liễn Sơn -Liên Hòa (khu vực 2-giai đoạn 1); Bình Xuyên II và Tam Dương II-khu A. Thực hiện ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án của các KCN: Khai Quang; Nam Bình Xuyên; Tam Dương I- khu vực 2; Sông Lô I; Thái Hòa - Liễn Sơn - Liên Hòa (khu vực 2 - giai đoạn 1).

Cùng với đó, Ban Quản lý thường xuyên đôn đốc, giám sát quá trình phát triển KCN theo quy hoạch và kế hoạch, giám sát chủ đầu tư xây dựng, hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, nhất là các công trình quan trọng, thiết yếu như: Nhà máy xử lý nước thải; đường giao thông; hệ thống chiếu sáng, cây xanh…

Với những kết quả đạt được trong công tác quản lý nhà nước về quy hoạch và xây dựng, hy vọng năm 2022 các KCN tỉnh Vĩnh Phúc sẽ đạt được nhiều kết quả tích cực trong hoạt động đầu tư kinh doanh, tiếp tục sẽ có thêm nhiều dự án đầu tư hạ tầng và thứ cấp được triển khai đầu tư trong các KCN của Tỉnh./.