Toàn cảnh KCN  Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
Toàn cảnh KCN Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Cơ hội thúc đẩy thu hút đầu tư vào tỉnh Vĩnh Phúc

Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định số 1119/QĐ-TTg, ngày 22/09/2022 về chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Đồng Sóc, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư hạ tầng KCN là Công ty TNHH Đầu tư thương mại Vĩnh Phúc.

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Đồng Sóc được xây dựng tại xã Vân Xuân, xã Vũ Di và thị trấn Tứ Trưng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.

Dự án có tổng vốn đầu tư gần 2.239 tỷ đồng (trong đó, vốn góp của nhà đầu tư là 335,718 tỷ đồng; vốn huy động là 1.902,4 tỷ đồng) với quy mô sử dụng đất là 206,5603ha. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày chấp thuận chủ trương đầu tư và chấp thuận nhà đầu tư hạ tầng KCN Đồng Sóc. Tiến độ thực hiện dự án không quá 36 tháng kể từ ngày nhà đầu tư hạ tầng KCN được nhà nước bàn giao đất.

Đảm bảo triển khai KCN Đồng Sóc tuân thủ đúng Quyết định đã được phê duyệt

Quyết định số 1119/QĐ-TTg nêu rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thực hiện dự án đầu tư, cụ thể:

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo kết quả thẩm định chủ trương đầu tư Dự án và thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước trong việc theo dõi, chỉ đạo các KCN hoạt động đúng quy định pháp luật.

UBND tỉnh Vĩnh Phúc có trách nhiệm giám sát việc thực hiện chỉ tiêu đất KCN của Tỉnhc đã được phân bổ đến năm 2025; trường hợp cần bổ sung chỉ tiêu đất KCN trong kế hoạch sử dụng đất quốc gia đến năm 2025, thì đề nghị phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét theo quy định tại Điều 3 Quyết định số 326/QĐ-TTg.

Chỉ đạo các cơ quan có liên quan rà soát, đảm bảo khu vực dự kiến thực hiện dự án không có công trình di sản văn hóa vật thể hoặc ảnh hưởng đến sản phẩm di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; tổ chức thực hiện thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án phù hợp với các văn bản đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt về quy mô, địa điểm và tiến độ thực hiện dự án. Đảm bảo không có tranh chấp, khiếu kiện về quyền sử dụng địa điểm thực hiện dự án; chỉ đạo Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc và các cơ quan có liên quan rà soát và xây dựng phương án phát triển hệ thống các KCN (bao gồm KCN Đồng Sóc) tích hợp vào Quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc thời kỳ 2021-2030 theo quy định tại Nghị định số 35/2022/NĐ- CP, ngày 28/5/2022 của Chính phủ quy định về quản lý KCN và KKT.

Giám sát, đánh giá việc triển khai dự án, trong đó có việc góp đủ vốn và đúng thời hạn của nhà đầu tư để thực hiện dự án theo quy định pháp luật về đất đai và pháp luật có liên quan; hướng dẫn nhà đầu tư tuân thủ các điều kiện kinh doanh bất động sản theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản.

Hướng dẫn nhà đầu tư tuân thủ các điều kiện kinh doanh bất động sản theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản và xây dựng phương án phân kỳ đầu tư, để đảm bảo phù hợp với chỉ tiêu đất KCN trong kế hoạch sử dụng đất quốc gia đến năm 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phân bổ cho tỉnh Vĩnh Phúc tại Quyết định số 326/QĐ-TTg.

Yêu cầu nhà đầu tư trong quá trình triển khai Dự án nếu phát hiện khoáng sản có giá trị cao hơn khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, thì phải báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền để giải quyết theo quy định của pháp luật về khoáng sản.

Phối hợp với nhà đầu tư triển khai phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định; thực hiện các giải pháp liên quan đến đời sống người lao động làm việc trong KCN, trong đó có phương án xây dựng nhà ở, công trình xã hội, văn hóa, thể thao cho người lao động; hỗ trợ việc làm, đào tạo nghề cho người dân bị thu hồi đất; thực hiện thu hồi đất phù hợp với tiến độ thực hiện dự án và thu hút đầu tư để giảm thiểu tối đa ảnh hưởng đến người dân bị thu hồi đất.

Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Vĩnh Phúc- nhà đầu tư KCN Đồng Sóc, thực hiện xây dựng phương án phân kỳ đầu tư Dự án để bảo đảm phù hợp với chỉ tiêu đất KCN trong kế hoạch sử dụng đất quốc gia đến năm 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phân bổ cho tỉnh Vĩnh Phúc tại Quyết định số 326/QĐ-TTg; đảm bảo góp đủ vốn chủ sở hữu để thực hiện Dự án theo đúng tiến độ cam kết và tuân thủ quy định của pháp luật về đất đai; đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 02/2022/NĐ-CP, ngày 06/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản khi thực hiện hoạt động kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN.

Chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án. Nhà đầu tư chỉ được thực hiện Dự án sau khi việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa được cấp có thẩm quyền phê duyệt và có trách nhiệm nộp một khoản tiền để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa theo đúng quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về quản lý, sử dụng đất trồng lúa.

Thực hiện các thủ tục về môi trường theo đúng quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và các văn bản hướng dẫn có liên quan; tuân thủ các nội dung trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án đã được phê duyệt.

Ký quỹ hoặc phải có bảo lãnh ngân hàng về nghĩa vụ ký quỹ để bảo đảm thực hiện Dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư./.