Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Luật Hợp tác xã năm 2012 được Quốc hội thông qua ngày 20/11/2012, chính thức có hiệu lực từ ngày 01/7/2013 đã làm rõ thêm bản chất của tổ chức hợp tác xã là “phục vụ thành viên”, tăng cường hợp tác nội bộ và tham gia thị trường để phát triển kinh tế - xã hội ở nước ta.

Xin ý kiến Dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Hợp tác xã (sửa đổi)
Xin ý kiến Dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Hợp tác xã (sửa đổi)

Cùng với đó, khung khổ pháp lý về hợp tác xã cũng dần được hoàn thiện, tác động tới phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên nhiều mặt: từng bước đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời gian thành lập hợp tác xã; tạo điều kiện cho hợp tác xã chủ động phát triển các hoạt động dịch vụ phục vụ thành viên và kinh doanh theo tín hiệu thị trường. Thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2012 đã bước đầu làm thay đổi nhận thức trong hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân về vai trò quan trọng của phát triển kinh tế tập thể (KTTT), hợp tác xã (HTX) trong các thành phần kinh tế của nền kinh tế quốc dân.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, thực tiễn sau gần 10 năm triển khai thực hiện Luật HTX năm 2012 đã nảy sinh một số tồn tại, bất cập nổi bật như: Một số quy định còn chồng chéo, chưa thống nhất với các văn bản quy phạm pháp luật khác; Một số quy định bất cập làm cản trở sự phát triển của HTX; Quy định chưa đầy đủ về nguyên tắc cơ bản HTX, chưa phù hợp với thực tiễn và xu hướng phát triển của thế giới.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, việc xây dựng Dự án Luật HTX (sửa đổi) nhằm tạo hành lang pháp lý thông thoáng, loại bỏ các quy định rào cản HTX tham gia thị trường, phát triển thành viên, phát triển kinh tế nhưng vẫn bảo đảm và phát huy đặc trưng, nguyên tắc cơ bản của HTX. Đồng thời, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với lĩnh vực KTTT, HTX. Phát triển HTX bền vững, lâu dài để HTX thực sự là một ngôi nhà chung, một xã hội thu nhỏ cho tất cả thành viên, được tự do đóng góp, cống hiến và làm việc trọn đời.

Với quan điểm là thể chế hóa đầy đủ quan điểm của Đảng tiếp tục đổi mới, phát triển KTTT, HTX ở nước ta trong thời gian tới; Kế thừa tối đa các quy định của Luật HTX năm 2012 còn phù hợp, đang có hiệu lực, hiệu quả, đồng thời giữ vững các nguyên tắc cơ bản của HTX do Liên minh HTX quốc tế ICA đưa ra trong thế kỷ 21. Bên cạnh đó, các quy định Luật HTX (sửa đổi) được xây dựng trên cơ sở tổng kết thực tiễn phát triển HTX ở nước ta từ khi Luật HTX năm 2012 có hiệu lực thi hành (năm 2013), đồng thời tiếp thu có chọn lọc các kinh nghiệm quốc tế phù hợp với các HTX ở Việt Nam; Lấy HTX là trung tâm để xây dựng khung pháp lý chung cho các đối tượng khác cùng phát triển trên cơ sở tự chủ, tự chịu trách nhiệm, năng động, sáng tạo, hội nhập với thị trường trong nước và quốc tế. Đồng thời, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất trong hệ thống pháp luật, tính tương thích với cam kết quốc tế có liên quan; xác định rõ nội dung, nguyên tắc áp dụng Luật HTX bảo đảm không chồng chéo, mâu thuẫn giữa Luật HTX và các luật khác có liên quan.

Luật Hợp tác xã (sửa đổi) quy định việc thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức KTHT bao gồm tổ hợp tác (THT), HTX, LHHTX và các tổ chức đại diện như liên đoàn HTX, liên minh HTX trong các ngành, lĩnh vực của nền kinh tế. Đối tượng áp dụng là đối với HTX, liên hiệp HTX, liên đoàn HTX, thành viên HTX, HTX thành viên và tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan đến việc thành lập, tổ chức, hoạt động của các tổ chức KTHT và các tổ chức đại diện.

Dự kiến đề cương chi tiết dự thảo Luật Hợp tác xã (sửa đổi) gồm 10 chương và 100 điều. Chương I - Những quy định chung; Chương II - Thành viên, hợp tác xã thành viên; Chương III - Thành lập và đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; chương IV - Tổ chức quản lý; Chương V - tài sản, tài chính; Chương VI - Tổ chức lại, giải thể, phá sản hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; chương vii - tổ chức đại diện; Chương VIII - Quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế hợp tác; Chương IX - Kiểm toán hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; Chương X – Chính sách hỗ trợ, ưu đãi của nhà nước; Chương XI - Điều khoản thi hành.

Dự thảo đang được đăng tải và lấy ý kiến góp ý tại Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư./.