Nhiều kết quả đáng ghi nhận

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh, trong 6 tháng đầu năm 2019, Sở đã phối hợp với Liên minh HTX Tỉnh vận động và thành lập mới 15 HTX (trong đó,12 HTX chuyên ngành nông nghiệp, 3 HTX thương mại), số lượng HTX thành lập mới đạt 50% kế hoạch đề ra; tư vấn, hướng dẫn thành lập Liên hiệp HTX dịch vụ sản xuất và tiêu thụ sản phẩm Lương Tài gồm 18 HTX (trong đó có 16 HTX nông nghiệp và 2 HTX phi nông nghiệp) với số vốn điều lệ đăng ký là 165 triệu đồng.

Tính đến ngày 30/06/2019, toàn Tỉnh có 627 HTX, trong đó có 504 HTX nông nghiệp, 97 HTX phi nông nghiệp và 26 quỹ tín dụng nhân dân với 93.120 thành viên (tăng 143 thành viên so với cuối năm 2018) và 5.158 lao động thường xuyên (tăng 177 lao động so với cuối năm 2018).

Trong lĩnh vực nông nghiệp: Toàn Tỉnh có 504 HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, trong đó có 310 HTX dịch vụ nông nghiệp (không thay đổi so với năm 2018) và 194 HTX chuyên ngành nông nghiệp (tăng 13 HTX so với năm 2018) với 70.753 thành viên (tăng 95 thành viên so với năm 2018) và 3.912 lao động làm việc thường xuyên (tăng 120 người so với cuối năm 2018). Bình quân mỗi HTX có 140 thành viên và 8 lao động.

Đẩy mạnh việc xây dựng mô hình HTX ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp gắn với tiêu thị sản phẩm.

Trong lĩnh vực phi nông nghiệp: Cả Tỉnh hiện có 96 HTX phi nông nghiệp. Về thành viên, HTX phi nông nghiệp có 883 thành viên (tăng 14 thành viên so với năm 2018) và 2.064 lao động thường xuyên (tăng 10 lao động với năm 2018). Trong đó: về lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp có 51 HTX công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp với 419 thành viên và 530 lao động, 2 HTX xây dựng với 14 thành viên, 22 HTX giao thông vận tải với 223 thành viên, 19 HTX thương mại với 189 thành viên, có 2 HTX vệ sinh môi trường với 17 thành viên.

Về quỹ tín dụng nhân dân: Toàn Tỉnh có 26 quỹ tín dụng nhân dân, với 20.619 thành viên, giảm 865 thành viên so với cùng kỳ năm 2018.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Liên minh HTX Tỉnh đã phối hợp với phòng tài chính kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn thủ tục cấp đăng ký kinh doanh mới cho 4 HTX đã tổ chức Đại hội, nhưng chưa hoàn tất thủ tục đăng ký kinh doanh; hướng dẫn thủ tục, hồ sơ xây dựng mô hình HTX sản xuất liên kết gắn với tiêu thụ sản sản phẩm đối với HTX chăn nuôi thủy sản Trường Mạnh (Mão Điền, Thuận Thành) với 85 lồng cá sản xuất theo tiêu chuẩn VietGap.

Đồng thời, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tỉnh, Liên minh HTX Tỉnh trong việc cung cấp thông tin, tư vấn xây dựng điều lệ, phương án sản xuất, kinh doanh; hướng dẫn và thực hiện các thủ tục thành lập, đăng ký và tổ chức hoạt động của hợp tác xã; tư vấn thực hiện các thủ tục tổ chức lại hoạt động của hợp tác xã theo Luật Hợp tác xã năm 2012; tổ chức một số lớp tập huấn, đào tạo cho các chức danh chủ chốt và cán bộ HTX. Phần lớn cán bộ HTX đã được bồi dưỡng qua các chương trình ngắn hạn về chuyên môn nghiệp vụ. Công tác đào tạo bước đầu đạt kết quả nhất định, được các cấp ngành đánh giá cao, các HTX ghi nhận và hưởng ứng.

Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh Bắc Ninh đã cơ bản giải quyết nhu cầu vay vốn của một số HTX, qua đó giúp các HTX đầu tư mở rộng sản xuất, ứng dụng công nghệ trong cơ giới hóa sản xuất, góp phần nâng cao năng lực sản xuất, nâng cao năng xuất, chất lượng sản phẩm, tăng sức cạnh tranh, tạo việc làm và phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn Tỉnh.

Tiếp tục hỗ trợ các HTX tiếp cận các chính sách

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, phát triển kinh tế HTX ở Bắc Ninh vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Cụ thể, công tác quản lý nhà nước còn có sự chồng chéo giữa các bộ ngành, địa phương, nên gặp nhiều khó khăn trong việc quản lý điều hành, trao đổi thông tin về HTX; Đội ngũ cán bộ quản lý HTX còn thiếu và yếu cả về số lượng và chất lượng, trình độ; Một số HTX được thành lập chỉ xuất phát từ nhu cầu có tư cách pháp nhân để vay vốn hoặc nhận sự ưu đãi của nhà nước, do đó các chế độ và nguyên tắc hạch toán, kế toán còn rất lỏng lẻo. Ngoài ra, nhận thức về HTX kiểu mới và Luật HTX của một bộ phận cán bộ quản lý các cấp, kể cả cán bộ HTX cũng như các thành viên chưa đầy đủ về bản chất, nguyên tắc và giá trị của HTX kiểu mới.

Chính vì vậy, trong những tháng cuối năm, để đẩy mạnh hơn nữa phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, Tỉnh cần tiếp tục giải ngân cho các HTX đã hoàn chỉnh hồ sơ vay vốn từ Quỹ hỗ trợ phát triển HTX Tỉnh; đồng thời tăng cường kiểm tra hiệu quả, mục đích sử dụng vốn vay của các HTX, thường xuyên đôn đốc các HTX trả lãi và hoàn trả vốn vay theo đúng thời hạn hợp đồng vay vốn đã ký kết. Tập trung thu hồi vốn vay đối với các HTX đã phát sinh nợ quá hạn.

Bên cạnh đó, tiếp tục hỗ trợ các HTX tiếp cận các chính sách hỗ trợ của Trung ương và địa phương trong việc thành lập mới, tổ chức lại hoạt động, hỗ trợ tiếp cận tín dụng, hỗ trợ về đào tạo cán bộ, xúc tiến thương mại…

Khuyến khích các HTX đa dạng hóa ngành nghề, đẩy mạnh việc xây dựng mô hình HTX ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp gắn với tiêu thị sản phẩm nhằm triển khai hiệu quả Đề án 15.000 HTX hoạt động có hiệu quả đến năm 2020 theo Đề án 461 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 20/KH-UBND, ngày 24/01/2019 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc thực hiện Đề án “Phát triển 15.000 HTX, liên hiệp HTX nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020”./.