Cục Quản lý lao động ngoài nước vừa nhận được Công văn số 238/VPĐB-LĐ của Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Đài Loan thông tin về việc cơ quan thẩm quyền của Đài Loan đã phê duyệt tăng lương cơ bản theo lộ trình kể từ ngày 01/01/2022. Cụ thể như sau:

Đối với hợp đồng lao động ký kết mà tiền lương cơ bản của người lao động được hưởng theo tháng, thì mức lương cơ bản theo tháng được điều chỉnh tăng từ 24.000 Đài tệ/tháng lên 25.250 Đài tệ/tháng, biên độ tăng là 5,21% (tăng 1.250 Đài tệ/tháng so với mức lương cơ bản hiện nay).

Tăng lương cơ bản đối với lao động đi làm việc tại Đài Loan theo lộ trình kể từ ngày 01/01/2022
Lao động Việt Nam đi làm việc tại Đài Loan sẽ được tăng lương cơ bản theo lộ trình từ ngày 1/1/2022. Ảnh: Internet.

Đối với hợp đồng lao động ký kết mà tiền lương cơ bản của người lao động được hưởng theo giờ, thì mức lương cơ bản theo giờ được điều chỉnh tăng từ 160 Đài tệ/giờ lên 168 Đài tệ/giờ, biên độ tăng là 5,0% (tăng 8 Đài tệ/giờ so với mức lương cơ bản hiện nay).

Đối với mức lương cơ bản mới là 25.250 Đài tệ/tháng, các mức khấu trừ phí bảo hiểm lao động và phí bảo hiểm y tế đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Đài Loan sẽ được điều chỉnh như sau:

Về mức phí tham gia bảo hiểm lao động: Trong năm 2022, tổng mức phí tham gia bảo hiểm lao động là 10,5% so với mức lương cơ bản của người lao động. Trong đó, người sử dụng lao động chi trả 70%, người lao động phải đóng 20% và sở tại hỗ trợ 10%. Mức phí tham gia bảo hiểm lao động của người lao động nước ngoài làm việc tại Đài Loan phải đóng kể từ ngày 01/01/2022 được tính như sau:

Bảo hiểm lao động = Lương cơ bản/tháng x Hệ số phí bảo hiểm lao động 10,5% x hệ số chi trả 20% = 25.250 Đài tệ x 10,5% x 20% = 530 Đài tệ/tháng.

Đối với người lao động làm công việc giúp việc gia đình, chăm sóc người bệnh tại gia đình không bắt buộc phải tham gia bảo hiểm lao động.

Về mức phí tham gia bảo hiểm y tế: Tổng mức phí tham gia bảo hiểm y tế của người lao động năm 2022 là 5,17% so với mức lương cơ bản của người lao động. Trong đó, người sử dụng lao động chi trả 60%, người lao động phải đóng 30% và sở tại hỗ trợ 10%. Mức phí tham gia bảo hiểm y tế của người lao động nước ngoài làm việc tại Đài Loan phải đóng kể từ ngày 01/01/2022 được tính như sau:

Bảo hiểm y tế = Lương cơ bản/tháng x Hệ số phí bảo hiểm y tế 5,17% x hệ số chi trả 30% = 25.250 Đài tệ x 5,17% x 30% = 392 Đài tệ/tháng.

Mức phí tham gia đóng bảo hiểm y tế áp dụng cho cả đối tượng lao động làm công việc giúp việc gia đình và chăm sóc người bệnh tại gia đình.

Cục Quản lý lao động ngoài nước thông báo các doanh nghiệp biết để và thông tin tới người lao động do doanh nghiệp đưa đi làm việc tại Đài Loan. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, khó khăn, đề nghị các doanh nghiệp kịp thời phản ánh tới Cục Quản lý lao động ngoài nước và Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Đài Loan để phối hợp xử lý./.