Năm 2017, Chương trình xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh tiếp tục được đẩy mạnh và có sự chuyển biến rõ nét về chất lượng, đi vào chiều sâu. Theo đó, tính đến hết năm 2017, toàn Tỉnh có 2 đơn vị cấp huyện là thị xã Từ Sơn, huyện Tiên Du và 73 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bằng 75% tổng số xã trong Tỉnh.

Bình quân số tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn Tỉnh là 17,28 tiêu chí/xã (cao hơn bình quân cả nước 3,58 tiêu chí/xã). Cơ cấu kinh tế nông nghiệp chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hoá với quy mô ngày càng lớn, sử dụng giống mới, công nghệ sinh học và nhiều khâu sản xuất nông nghiệp đạt tỷ lệ cơ giới hoá cao, tạo tiền đề nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả.

Hệ thống hạ tầng nông thôn phát triển mạnh mẽ, làm thay đổi bộ mặt nhiều vùng nông thôn theo hướng văn minh, hiện đại. Điều kiện sống, cả vật chất và tinh thần của dân cư nông thôn được nâng cao rõ rệt. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 43,5 triệu đồng/năm; 100% số xã đều đạt chuẩn y tế giai đoạn 1. Tỷ lệ cư dân nông thôn được sử dụng nước sạch, nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 99%, các xã đạt chuẩn y tế giai đoạn 2 chiếm 92,8%.

Toàn Tỉnh xây mới 42 trạm, cải tạo nâng cấp 39 trạm y tế xã, có 73 xã đạt tiêu chí y tế. Tỷ lệ phòng học kiên cố các cấp đạt 98,2%, tỷ lệ trường chuẩn quốc gia đạt 87,4% (cao nhất cả nước). 100% đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên đạt chuẩn (cao nhất vùng Đồng bằng Bắc Bộ). 100% xã đạt chuẩn y tế giai đoạn I, 83/97 xã đạt chuẩn y tế giai đoạn II.

Trụ sở các xã được xây dựng kiên cố, được trang bị máy tính và kết nối internet; 59/97 xã đạt tiêu chí trường học, tăng 30 xã so với năm 2010; 100% số xã có nhà văn hóa xã, trong đó có 75 nhà văn hóa xã đạt chuẩn; 475/583 thôn, làng xây dựng nhà văn hóa.

100% số xã có đường ô tô đến trụ sở UBND xã, 85% chiều dài đường giao thông liên thôn, đường làng, ngõ xóm được nhựa hóa, bê tông hóa; hệ thống lưới điện nông thôn được đầu tư nâng cấp, bảo đảm 100% số hộ gia đình được sử dụng điện lưới quốc gia, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và sản xuất, kinh doanh với chất lượng ổn định.

Nông thôn mới ở Bắc Ninh được sự hưởng ứng nhiệt tình của người dân

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với xây dựng nông thôn mới tiếp tục lan tỏa sâu rộng. Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng nếp sống văn minh, văn hóa cộng đồng được chú trọng. Chất lượng gia đình văn hóa, làng văn hóa tiếp tục được nâng lên. Hàng năm, tỷ lệ hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa luôn được duy trì ở mức cao (đạt 89%); tỷ lệ làng đạt tiêu chuẩn văn hóa đạt 87,4% tăng 25,6% so với năm 2011.

Trên cơ sở thành công của năm 2017, Bắc Ninh phấn đấu năm 2018 có tổng số 85 xã (chiếm 87,6%) và 4 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới (có thêm 15 xã và 02 đơn vị cấp huyện là Quế Võ, Gia Bình được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới). Số tiêu chí bình quân/xã đạt trên 18,6 tiêu chí; không còn xã đạt dưới 16 tiêu chí.

Một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng và tiêu chí xã nông thôn mới của Bắc Ninh là tiếp tục triển khai các mô hình sản xuất cụ thể theo hướng cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, liên kết theo chuỗi giá trị; thực hiện mô hình mỗi xã, phường một sản phẩm theo Đề án “Chương trình quốc gia mỗi xã, phường một sản phẩm” tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030./.