Theo báo cáo từ UBND tỉnh Quảng Bình, tính đến nay, tổng nợ xây dựng cơ bản từ các dự án sử dụng vốn hỗ trợ trực tiếp của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 145,8 tỷ đồng. Để giải quyết dứt điểm nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới, UBND Tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và huyện, xã căn cứ vào trách nhiệm trả nợ nhằm cân đối, bố trí vốn đầu tư trong kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016 - 2020, huy động nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện xử lý dứt điểm nợ xây dựng cơ bản.

Đến năm 2020, Quảng Bình phấn đấu xử lý dứt điểm nợ đọng xây dựng nông thôn mới

Đồng thời cần chủ động khai thác quỹ đất hợp lý, tạo nguồn thu để xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản; tăng cường công tác quản lý đầu tư, thẩm định chặt chẽ về chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn từng dự án.

Ngoài ra, các sở, ban, ngành cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện công việc đã được giao về việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Phấn đấu đến năm 2020, Quảng Bình giải quyết dứt điểm nợ đọng xây dựng nông thôn mới

Được biết, trong năm 2016 các địa phương đã bố trí hơn 152,7 tỷ đồng để xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng Nông thôn mới, giảm tổng nợ từ hơn 512,3 tỷ đồng xuống còn 359,6 tỷ đồng. Trong đó: ngân sách Trung ương và trái phiếu Chính phủ 38,8 tỷ đồng; ngân sách tỉnh 23,9 tỷ đồng; ngân sách huyện 48,6 tỷ đồng; ngân sách xã và nguồn vốn khác 41,4 tỷ đồng. Theo nguồn vốn, nợ trực tiếp của chương trình giảm từ 200,9 tỷ đồng xuống còn 145,8 tỷ đồng.

Dự kiến giai đoạn 2017 - 2020, sẽ bố trí thanh toán nợ xây dựng cơ bản 359,6 tỷ đồng (gồm: ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh 70,1 tỷ đồng; ngân sách huyện 117,7 tỷ đồng; ngân sách xã và nguồn vốn khác 171,9 tỷ đồng)./.