Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có văn bản số 6999/BKHĐT-TCTK ngày 28/8/2023 đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo triển khai thực hiện một số nội dung nhằm đảm bảo thực hiện tiêu chí thu nhập bình quân đầu người (tiêu chí 10) thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 thống nhất trên cả nước.

Văn bản nêu rõ, thực hiện Quyết định số 1245/QĐ-BKHĐT, ngày 30/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổng cục Thống kê đã biên soạn tài liệu hướng dẫn; tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ toàn quốc; xây dựng trang điều hành tác nghiệp, tổng hợp và ứng dụng bảng hỏi điện tử (CAPI) thu thập thông tin tiêu chí thu nhập bình quân đầu người (tiêu chí 10) thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, thống nhất thực hiện trên phạm vi cả nước.

Khắc phục khó khăn trong thực hiện tiêu chí 10  thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới
Quá trình tổ chức nhiệm vụ về hướng dẫn nghiệp vụ thu thập, khảo sát tiêu chí 10 còn gặp một số khó khăn, vướng mắc. Ảnh minh họa.

Tuy nhiên, qua thời gian thực hiện Quyết định trên, các cục thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ về hướng dẫn nghiệp vụ thu thập, khảo sát tiêu chí 10 thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới.

Một là, kế hoạch về đích, duy trì nông thôn mới của các xã được phê duyệt muộn gây khó khăn cho việc tổ chức hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ để đảm bảo các xã thực hiện khảo sát thu thập vào ngày 01/8 theo Quyết định số 1245/QĐ-BKHĐT yêu cầu.

Hai là, việc sử dụng trang điều hành tác nghiệp và ứng dụng CAPI vào khâu thu thập và xử lý thông tin thu nhập còn hạn chế do lực lượng điều tra viên tại các xã chủ yếu là trưởng thôn/bản với khả năng ứng dụng công nghệ thông tin hạn chế hoặc không có điện thoại thông minh, máy tính bảng.

Ba là, không được bố trí kinh phí thực hiện khảo sát và tổng hợp kết quả tiêu chí 10 dẫn tới khó khăn cho Ủy ban nhân dân xã và các cơ quan liên quan trong quá trình triển khai nhiệm vụ hoặc không có định mức chi khi được bố trí ngân sách.

Vì vậy, để bảo đảm thực hiện tiêu chí 10 nông thôn mới thống nhất trên cả nước, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo Văn phòng điều phối nông thôn mới cấp tỉnh, thành phố hàng năm thông báo kế hoạch các xã về đích/duy trì nông thôn mới gửi cơ quan Thống kê trên địa bàn trước thời điểm ngày 31/01 để cơ quan Thống kê chủ động xây dựng kế hoạch hướng dẫn các xã thực hiện theo Quyết định số 1245/QĐ-BKHĐT.

Thứ hai, chỉ đạo các cục thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, chi cục thống kê cấp huyện và khu vực tập huấn, hướng dẫn các điều tra viên cấp xã ứng dụng trang điều hành tác nghiệp và sử dụng CAPI trong quá trình khảo sát thu thập thông tin do Tổng cục Thống kê xây dựng, phục vụ kiểm tra, giám sát quá trình triển khai thực hiện tiêu chí 10 trên địa bàn xã.

Thứ ba, bố trí ngân sách đảm bảo thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Mục 7, Phụ lục 2, Quyết định số 1245/QĐ-BKHĐT và hướng dẫn định mức chi thực hiện triển khai hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ, khảo sát thu thập thông tin, kiểm tra, giám sát, tổng hợp kết quả và xác nhận tiêu chí 10 nông thôn mới./.