Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hiện cả nước có 19.667 trang trại đạt tiêu chí quy định. Các trang trại đã cung cấp một số lượng lớn giá trị sản phẩm nông nghiệp cho thị trường và đóng góp rất lớn cho nền kinh tế quốc dân. Kinh tế trang trại đã thúc đẩy việc khai thác diện tích đất trống, đồi núi trọc, đất hoang hóa vào sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và nuôi thuỷ sản, nâng cao hiệu quả sử dụng đất (nhất là ở các vùng Trung du, Miền núi và ven biển), cải thiện môi trường sinh thái.Việc sản xuất kinh doanh của nhiều trang trại đã áp dụng các tiến bộ kỹ thuật tiên tiến, phù hợp với từng loại hình, đã tạo ra được quy mô sản xuất tập trung, tăng năng suất và chất lượng sản phẩm. Sản phẩm hàng hóa và thu nhập của các trang trại ngày một nâng cao nhờ việc ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất. Nhiều trang trại đã liên kết với doanh nghiệp để bao tiêu sản phẩm đầu ra cho trang trại và bà con nông dân…

Tạo điều kiện cho kinh tế trang trại phát triển, từng bước phát triển gắn với mục tiêu sản xuất quy mô lớn
Tạo điều kiện cho trang trại phát triển, từng bước phát triển gắn với mục tiêu sản xuất quy mô lớn

Tuy nhiên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho rằng, các trang trại hiện nay phát triển còn mang tính tự phát, không có quy hoạch bài bản, quy mô sản xuất (đất đai, lao động và doanh thu) của trang trại nhìn chung còn nhỏ, sản phẩm không đa dạng, hiệu quả kinh tế chưa cao; hệ thống cơ chế, chính sách phát triển kinh tế trang trại còn tản mạn, chưa cụ thể, tính khả thi khi áp dụng trong thực tế thấp.

Do đó, việc ban hanh Nghị định về chính sách khuyến khích phát triển kinh tế trang trại là hết sức cần thiết nhằm tạo khung khổ pháp lý đầy đủ, thống nhất về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển kinh tế trang trại góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, tính thống nhất trong việc quản lý kinh tế trang trại; tháo gỡ khó khăn trong hoạt động của các trang trại để tạo điều kiện thuận lợi cho các trang trại phát triển.

Đồng thời, tạo điều kiện cho trang trại phát triển, đầu tư mở rộng quy mô, từng bước phát triển gắn với mục tiêu sản xuất quy mô lớn, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp và nông thôn theo hướng tăng nhanh tỷ trọng sản xuất hàng hoá, tạo ra nhiều vùng sản xuất tập trung; tạo tiền đề thu hút đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn và phát triển công nghiệp chế biến nông sản, đưa công nghiệp và các ngành nghề dịch vụ vào nông thôn; góp phần nâng cao đời sống, thu nhập cho nông dân, giúp nhiều hộ gia đình thoát nghèo, vươn lên làm giàu.

Thúc đẩy việc khai thác diện tích đất trống, đồi núi trọc, đất hoang hóa vào sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và nuôi thuỷ sản, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, cải thiện môi trường sinh thái; thu hút và huy động nguồn lực tài chính trong dân, tạo điều kiện cho các cá nhân có vốn, có trình độ chuyên môn mạnh dạn đầu tư hình thành trang trại để đầu tư cho phát triển sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, góp phần giảm bớt áp lực do thiếu việc làm ở nông thôn, tăng thu nhập và cải thiện đời sống cho nhiều hộ nông dân. Thúc đẩy việc đầu tư vốn, khoa học công nghệ vào sản xuất của các trang trại.

Ngoài ra, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng cho biết, các quy định trong Nghị định nhằm tạo điều kiện cho trang trại phát triển thuận lợi, không gây khó khăn, cản trở hoạt động hợp pháp của chủ trang trại; chính sách ưu đãi hỗ trợ khuyến khích phát triển kinh tế trang trại xây dựng theo hướng đáp ứng nhu cầu phát triển của trang trại nhưng cũng đảm bảo phù hợp với nguồn lực của ngân sách và định hướng phát triển kinh tế trang trại của Đảng và Nhà nước.