Cụ thể là, UBND Tỉnh yêu cầu Sở Lao động, Thương binh và Xã hội cần nâng cao trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước về xuất khẩu lao động trên địa bàn Tỉnh, tập trung xử lý theo thẩm quyền. Đồng thời, báo cáo Cục Quản lý Lao động ngoài nước - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội xử lý nghiêm theo quy định pháp luật hiện hành đối với các doanhn nghiệp thực hiện tư vấn xuất khẩu lao động không đúng địa bàn quy định, cũng như yêu cầu các doanh nghiệp này có trách nhiệm đưa người lao động trở về nước (theo nguyện vọng của gia đình hoặc cá nhân người lao động).

Hoạt động xuất khẩu lao động trên địa bàn tỉnh Kon Tum còn nhiều bất cập

Tăng cường giám sát chặt chẽ việc tuyển chọn, đào tạo và đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài của các doanh nghiệp xuất khẩu lao động trên địa bàn Tỉnh. Thực hiện ngay việc thông báo công khai, rộng rãi những doanh nghiệp nào được phép và không được phép tuyển chọn lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng tại địa phương để người dân biết; đồng thời yêu cầu các công ty được phép tuyển dụng lao động trên địa bàn tỉnh phải thực hiện đúng theo quy định của pháp luật về quản lý và đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.

Đồng thời, phối hợp với UBND các huyện, thành phố và Trung tâm Dịch vụ việc làm Tỉnh xây dựng phương án tuyển dụng phù hợp, thông báo rộng rãi, công khai về các nội dung liên quan đến đối tượng và các thủ tục liên quan: Nước tiếp nhận, vị trí làm việc, mức lương, chế độ và thời gian làm việc; các khoản phí, lệ phí...quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động; triển khai đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động và ký kết hợp đồng với người lao động đúng theo quy định.

Ngoài ra, UBND Tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền để nhân dân hiểu biết đầy đủ về các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về công tác xuất khẩu lao động, đặc biệt là lao động ở các vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa…; có giải pháp quản lý không để các doanh nghiệp lợi dụng tuyển dụng lao động đi làm việc ở nước ngoài không đúng địa bàn hoặc không đúng quy định. Riêng UBND huyện Tu Mơ Rông và huyện Kon Plông có hình thức chấn chỉnh, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, đơn vị xã đã xác nhận vào hồ sơ xuất khẩu lao động của các Công ty không được phép tuyển dụng lao động trên địa bàn (nếu có)./.