Công nhận huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020

Một góc thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà

Từ một địa phương có xuất phát điểm thấp, qua hơn 10 năm triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay huyện Lâm Hà đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Kinh tế - xã hội phát triển toàn diện, kết cấu hạ tầng thiết yếu được tăng cường theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa; các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, môi trường có nhiều chuyển biến mạnh mẽ, tích cực; các hình thức tổ chức sản xuất được đổi mới, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên; hệ thống chính trị được củng cố; an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; các khu dân cư nông thôn mới ngày càng khởi sắc, tạo nên sức sống mới, diện mạo mới cho huyện Lâm Hà.

Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, công tác dân vận được Lâm Hà đặc biệt quan tâm, từ đó đã góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết, hưởng ứng của người dân và cán bô,̣ công nhân, viên chức trên địa bàn về chương trình xây dựng nông thôn mới.

Theo thống kê của UBND huyện Lâm Hà, trong 10 năm qua, Nhân dân các dân tộc trên địa bàn đã đóng góp trên 88.600 ngày công, hơn 261 tỷ đồng, hiến trên 15.000 m2 đất để xây dựng, kiên cố hóa đường giao thông nông thôn, nhà sinh hoạt cộng đồng và các công trình phúc lợi xã hội khác. Bên cạnh đó, người dân Lâm Hà cũng đã tự nguyện hiến đất, giải phóng mặt bằng, đóng góp tiền của và ngày công lao động để xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn, thủy lợi, nhà sinh hoạt cộng đồng, các công trình công cộng khác trên địa bàn. Tổng kinh phí huy động cho chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Lâm Hà giai đoạn 2010-2020 gần 5 ngàn tỷ đồng. Và Nhân dân trên địa bàn là người trực tiếp quản lý, quyết định đầu tư xây dựng các hạng mục theo đúng đề án đã được phê duyệt.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm của Lâm Hà trong hơn 10 năm qua khá ổn định, bình quân đạt 9 - 10%/năm. Năm 2010, thu nhập bình quân đầu người ở Lâm Hà chỉ là 19,71 triệu đồng/người/năm, đến năm 2020, thu nhập bình quân đầu người đạt 52 triệu đồng/người/năm. Năm 2020, tổng thu ngân sách toàn huyện đạt 213,130 tỷ đồng, tăng 130,8% so với năm 2010. Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn còn 1,61%.

Huyện có 14/14 xã đạt tiêu chí nông thôn mới, mỗi xã đều có mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản giữa doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác với nông dân thông qua hợp đồng ký kết thời hạn 3 - 7 năm. Huyện Lâm Hà đã được xếp hạng OCOP với 14 sản phẩm 4 sao và 3 sản phẩm 3 sao.

UBND tỉnh Lâm Đồng có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định; chỉ đạo UBND huyện Lâm Hà tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về sản xuất và môi trường để bảo đảm tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới./.