Đến tháng 10/2019, huyện Cờ Đỏ đã có 9/9 xã được UBND TP. Cần Thơ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 100%, nhiều tiêu chí đạt vượt so với yêu cầu bộ tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 và hoàn thành 9/9 tiêu chí bộ tiêu chí huyện nông thôn mới. Quá trình xây dựng nông thôn mới của huyện không nợ đọng xây dựng cơ bản.

Hệ thống trường học trên tại huyện Cờ Đỏ ngày càng được đầu tư, nâng cấp

Qua 9 năm triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện Cờ Đỏ đạt được nhiều thành tựu nổi bật. Hạ tầng kinh tế - xã hội của huyện được đầu tư xây dựng liên tiếp, tạo nhiều chuyển biến tích cực, đổi mới diện mạo nông thôn. Từ đó, góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển, kinh tế tăng trưởng khá, các lĩnh vực văn hóa – xã hội có nhiều tiến bộ, an ninh quốc phòng đảm bảo giữ vững, hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, diện mạo nông thôn thật sự đổi mới, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao.

Đến năm 2019 thu nhập bình quân khu vực nông thôn của huyện đạt trên 48 triệu đồng/người/năm, tăng hơn 30 triệu đồng so với năm 2011. Đến tháng 6/2020 mức thu nhập đạt 53,5 triệu đồng/người/năm. Năm 2019 huyện giảm còn 264 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 0,81%, thấp hơn gần 11 lần so với năm 2011 (11,81%) và giảm 1,24% so với năm 2018.

UBND thành phố Cần Thơ có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định, chỉ đạo huyện Cờ Đỏ tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng các tiêu chí về sản xuất và môi trường để đảm bảo tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới./.