Phó Thủ tướng giao UBND tỉnh Thanh Hóa có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định; chỉ đạo huyện Đông Sơn, đồng thời tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về sản xuất và môi trường để đảm bảo tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Mô hình sản xuất rau Thủy canh xã Đông Tiến

Đông Sơn Là huyện thuần nông, năm 2010 thời điểm trước khi triển khai xây dựng nông thôn mới, huyện Đông Sơn mới chỉ đạt bình quân 5,4 tiêu chí/ xã. Các tiêu chí gặp nhiều khó khăn như giao thông, thủy lợi, cơ sở vật chất văn hóa, hộ nghèo, thu nhập, cơ cấu lao động, môi trường...

Xác định xây dựng nông thôn mới là cơ hội để bứt phá vươn lên, nên ngay khi triển khai, huyện Đông Sơn đã thành lập Ban chỉ đạo các cấp từ huyện đến xã, thôn. Đồng thời, ban hành nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích các địa phương thi đua xây dựng nông thôn mới, như: hỗ trợ xây dựng trường, nhà văn hóa thôn, đường giao thông. Cùng với đó, chú trọng phát triển sản xuất, ngành nghề nông thôn nhằm giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân.

Sau hơn 8 năm thực hiện xây dựng nông thôn mới, đến nay, toàn Huyện đã huy động gần 6.200 tỷ đồng cho xây dựng nông thôn mới. Đáng chú ý là người dân tự nguyện đóng góp 3.082,9 tỷ đồng chiếm 49,88% trong tổng nguồn vốn được huy động trên 6.181, từ việc hiến đất, tài sản trên đất, đóng góp ngày công lao động...

Nhiều mô hình phát triển kinh tế được triển khai, góp phần đưa thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn Huyện đạt 43,5 triệu đồng/người/năm, thu nhập bình quân đầu người toàn huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa tăng từ 10,3 triệu đồng (năm 2010) lên 43,5 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 22,1% (năm 2010) xuống còn 2,4%. Diện mạo nông thôn thay đổi toàn diện, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, thu nhập người dân được cải thiện đáng kể, đời sống vật chất là tinh thần ngày càng được nâng cao. Hệ thống kết cấu hạ tầng nông thôn được đầu tư đồng bộ và ngày càng hoàn thiện, tạo nền tảng để phát triển sản xuất. Hiện toàn Huyện đã có 14/14 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và hoàn thành 9/9 tiêu chí cấp huyện.

Trước đó, tháng 07/2019, Ban chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu Quốc gia đã họp Hội đồng thẩm định Trung ương xét công nhận huyện Đông Sơn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Theo đó, 100% các xã đạt chuẩn nông thôn mới, Huyện đủ 9 tiêu chí theo Quyết định 558 của Thủ tướng Chính phủ, sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới đạt cao.