Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện Kiến Xương đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân; ban hành nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích các địa phương thi đua xây dựng nông thôn mới. Đến nay, Huyện có 36/36 xã được UBND tỉnh Thái Bình công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Tổng số tiền huy động các nguồn lực để thực hiện Chương trình từ năm 2011-2019 hơn 2.013 tỷ đồng.

Bộ mặt nông thôn huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình ngày càng khang trang

Ngoài sự hỗ trợ từ ngân sách nhà nước các cấp, Huyện đã huy động nhân dân đóng góp và nguồn vốn xã hội hóa với tổng số tiền hơn 637 tỷ đồng. Ngoài sự hỗ trợ từ ngân sách nhà nước các cấp, huyện Kiến Xương đã huy động nhân dân đóng góp và nguồn vốn xã hội hóa với tổng số tiền 637,38 tỷ đồng. Tổng giá trị sản xuất năm 2019 ước đạt 8.632,1 tỷ đồng, trong đó nông, lâm, thủy sản ước đạt 2.730,5 tỷ đồng; công nghiệp, xây dựng ước đạt 3.339,6 tỷ đồng; thương mại dịch vụ ước đạt 2.562 tỷ đồng…

UBND tỉnh Thái Bình có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định, chỉ đạo huyện Kiến Xương tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về sản xuất và môi trường để đảm bảo tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới./.