Năm 2011, huyện Phù Cát bắt đầu triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tại 16 xã, khi chỉ có 4 xã đạt từ 8-9 tiêu chí, 9 xã đạt từ 6-7 tiêu chí và 3 xã đạt 5 tiêu chí; bình quân đạt 6,7 tiêu chí/xã. Xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ quan trọng của đảng bộ, chính quyền và nhân dân; từ đó, huyện đã tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành và huy động cả hệ thống chính trị cùng tham gia, trong đó tập trung phát huy vai trò chủ thể của nhân dân. Huyện đã thành lập ban chỉ đạo chương trình xây dựng nông thôn mới từ huyện đến xã và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động trong cán bộ, hội – đoàn viên và quần chúng nhân dân nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới.

Huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định đạt chuẩn nông thôn mới
Huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định đạt chuẩn nông thôn mới

Trong quá trình thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, huyện Phù Cát xác định phát triển kinh tế là động lực trong xây dựng nông thôn mới, lấy tiêu chí thu nhập làm “đòn bẩy” để nâng cao các tiêu chí còn lại. Do vậy, trong thời gian qua, địa phương tập trung đẩy mạnh các mô hình sản xuất kinh tế nông thôn, hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung trên các loại cây trồng, vật nuôi chủ lực của huyện; đồng thời xây dựng các mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm.

Ngoài vùng trồng hành hương, huyện Phù Cát đã hình thành vùng sản xuất lúa giống 750 ha tập trung tại các xã Cát Tường, Cát Tân, Cát Nhơn, Cát Thắng, Cát Hưng, Cát Chánh; xây dựng cánh đồng mẫu lớn sản xuất lúa thương phẩm với diện tích trên 3.000 ha.

Cùng với đó, để thúc đẩy các mô hình kinh tế phát triển, ngành nông nghiệp huyện Phù Cát cũng đã xúc tiến thành lập 4 nhóm sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP tại thị trấn Ngô Mây, thị trấn Cát Tiến và xã Cát Tài với diện tích 10 ha; xây dựng 3 mô hình nuôi thủy sản theo hướng an toàn sinh học, đạt hiệu quả kinh tế cao. Ngoài ra, trên địa bàn còn có nhiều công ty nuôi lợn giống, gà giống ứng dụng công nghệ cao, cung cấp cho thị trường cả nước.

Qua 10 năm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện Phù Cát đã hoàn thành 9/9 tiêu chí theo bộ tiêu chí nông thôn mới cấp huyện; 16/16 xã đạt chuẩn nông thôn mới; đời sống kinh tế, văn hóa của người dân ngày càng được nâng cao, môi trường nông thôn ngày càng xanh, sạch, đẹp. Năm 2021, thu nhập bình quân đầu người toàn huyện đạt 50,7 triệu đồng, cao gấp 2,6 lần so với năm 2011. Tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm từ 12,88% vào năm 2011 xuống còn 2,88% vào năm 2021.

Huyện Phù Cát hiện có 100% tuyến đường huyện đảm bảo ô tô đi lại và kết nối với trung tâm hành chính các xã trên địa bàn; 100% hộ dân sử dụng điện thường xuyên, an toàn; 100% nhà văn hóa, khu thể thao thôn phục vụ tốt hoạt động văn hóa, thể thao của người dân. Các tiêu chí về quy hoạch, thủy lợi, y tế, giáo dục, an ninh trật tự đều đạt theo quy định.

Phó Thủ tướng giao Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định, chỉ đạo huyện Phù Cát tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về môi trường để đảm bảo tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới./.