Theo Văn phòng điều phối chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Thừa Thiên Huế, năm 2018, tổng huy động nguồn vốn thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới toàn Tỉnh là hơn 1.734 tỷ đồng. Trong đó, nguồn kinh phí hỗ trợ từ Trung ương 123,9 tỷ đồng, nguồn ngân sách tỉnh gần 118,5 tỷ đồng, nguồn vốn tín dụng hơn 1.141 tỷ đồng; phần còn lại là nguồn kinh phí địa phương (huyện/xã), nguồn đóng góp của cộng đồng dân tư, người dân và hỗ trợ từ doanh nghiệp. Đến cuối năm 2018, toàn Tỉnh có thêm 14 xã hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới, nâng bình quân toàn Tỉnh đạt 15,26 tiêu chí/xã, tăng 0,16 tiêu chí/xã so với đầu năm, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 42 xã (đạt tỷ lệ 40,3%).

Năm 2019, thị xã Hương Thủy hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

Mục tiêu đề ra trong năm 2019 là toàn Tỉnh tăng thêm ít nhất 10-14 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới toàn tỉnh lên 54- 58 xã/104 xã, tương đương tỷ lệ 51,9%-55,7%. Phấn đấu thị xã Hương Thủy hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; huyện Quảng Điền và Nam Đông có 80% số xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đồng thời, duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đối với các xã đã đạt chuẩn nhằm xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu (phấn đấu có 01- 02 xã đạt xã nông thôn mới nâng cao để hướng đến xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu). Dự kiến tổng nguồn vốn huy động khoảng 2.211,3 tỷ đồng.

Để thực hiện đạt các mục tiêu nêu trên, UBND Tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 49/KH-UBND, ngày 12/03/2019 về triển khai thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019. Theo đó, Tỉnh tiếp tục huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia vào chương trình; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể nhân dân các cấp theo hướng mỗi đoàn thể được giao và chịu trách nhiệm về nội dung, tiêu chí cụ thể gắn với địa bàn được phân công phụ trách. Vận động, giao trách nhiệm các ngành, các cấp nhận đăng ký đỡ đầu cho các xã phấn đấu thực hiện đạt chuẩn nông thôn mới và vận động các doanh nghiệp tham gia đầu tư, hỗ trợ các xã xây dựng nông thôn mới.

Bên cạnh đó, ưu tiên và bố trí các nguồn lực phù hợp cho các địa phương để đảm bảo thực hiện các tiêu chí và mục tiêu, kế hoạch đề ra. Đồng thời, đẩy mạnh xã hội hóa nguồn lực xây dựng nông thôn mới và phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới. Thực hiện tốt cơ chế, chính sách trong xây dựng nông thôn mới; nhất là chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, giảm nghèo, phát triển hợp tác xã, đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn. Tiếp tục chỉ đạo phát triển hoàn thiện và bền vững về giáo dục, y tế, văn hóa và môi trường nông thôn gắn với cuộc vận động “Toàn dân xây dựng Thừa Thiên Huế sáng - xanh - sạch, không rác thải”; "Ngày Chủ nhật xanh".

Ngoài ra, Tỉnh tập trung chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu sản xuất; nhất là đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển nông nghiệp và nông thôn toàn diện gắn với xây dựng nông thôn mới. Quan tâm đầu tư và hỗ trợ các mô hình phát triển sản xuất trên cơ sở các đề án, dự án của địa phương; trong đó ưu tiên các mô hình, dự án hợp tác liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp (phát triển sản xuất, liên kết theo chuỗi giá trị), các mô hình nhằm thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”.../.