Trước đó, vào tháng 10/2019, Chính phủ đã tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết 15 năm triển khai Nghị quyết số 13 dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ.

Sau hội nghị này, Ban chỉ đạo tiếp tục chắt lọc các ý kiến phát biểu và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ để hoàn thiện báo cáo tổng kết, trình Ban cán sự Đảng Chính phủ cho ý kiến trước khi trình Bộ Chính trị thảo luận, xem xét ban hành các chủ trương để phát triển kinh tế tập thể trong giai đoạn tới.

Khoảng 50% hợp tác xã phát triển hiệu quả

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh yêu cầu cho cơ quan soạn thảo và các bộ, ngành phải xác định rõ thực trạng và yêu cầu phát triển kinh tế tập thể trong giai đoạn hiện nay.

Theo Phó Thủ tướng, mặc dù còn khó khăn nhưng đến nay kinh tế tập thể đã thoát khỏi tình trạng yếu kém kéo dài và có bước phát triển khởi sắc, nhất là trong 5 năm gần đây sau khi có Kết luận số 56 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 13. Khoảng 50% hợp tác xã phát triển hiệu quả, tạo thêm việc làm và thu nhập cho thành viên và người lao động và thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Thủ tướng nhận định chất lượng hoạt động của hợp tác xã còn nhiều tồn tại; sự quan tâm của cấp uỷ, chính quyền địa phương đối với kinh tế tập thể không đồng đều; quản lý nhà nước về kinh tế tập thể còn yếu kém, chưa có hệ thống thông tin dữ liệu của lĩnh vực này…

“Có địa phương khó khăn nhưng kinh tế tập thể, hợp tác xã, tổ hợp tác phát triển tốt như Hà Giang, Sơn La,… nhưng nhiều địa phương thì chưa quan tâm phát triển”, Phó Thủ tướng nói và chỉ ra để đánh giá hiệu quả của kinh tế tập thể không chỉ tập trung vào số lượng hợp tác xã, quy mô tài sản, doanh thu mà phải tính tới sự đóng góp tổng thể về kinh tế, xã hội, an ninh trật tự tại cơ sở, giảm chi phí đầu vào, gia tăng giá trị đầu ra cho từng thành viên của kinh tế tập thể theo đúng yêu cầu của Nghị quyết số 13.

Về vấn đề luật pháp, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ bày tỏ hợp tác xã và tổ hợp tác trong nông nghiệp là phổ biến và có đặc thù riêng vì gắn chặt chẽ với sử dụng đất đai và kinh tế hộ gia đình; đề nghị các bộ, ngành thảo luận xin ý kiến cấp có thẩm quyền về việc xây dựng luật riêng về kinh tế hợp tác trong nông nghiệp trên cơ sở hệ thống pháp lý hiện nay.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng cũng đặt ra trường hợp doanh nghiệp “đội lốt” hợp tác xã để hoạt động và chính sách cho phép thành lập doanh nghiệp trong hợp tác xã nhưng qua thực tiễn, nhiều hợp tác xã lại đề nghị được chuyển đổi thành doanh nghiệp để các bộ, ngành cho ý kiến; việc xử lý triệt để các hợp tác xã không thể giải thể, chuyển đổi được vì vướng nợ khê đọng hay tỷ lệ cung ứng sản phẩm ra ngoài hợp tác xã khi đã cung cấp đầy đủ dịch vụ cho thành viên; xem xét việc uỷ thác chức năng kiểm toán hợp tác xã cho Liên minh Hợp tác xã Việt Nam thực hiện để minh bạch tài chính của khối này...

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng đề nghị các bộ, ngành rà soát các quan điểm của Đảng về kinh tế tập thể tại Nghị quyết số 13, bổ sung các ý nghĩa của kinh tế tập thể về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, định hướng XHCN, có tác động quan trọng tới các chính sách xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội.../.