Theo Bộ Giao thông Vận tải, phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” được triển khai thực hiện từ năm 2011-2020, đã trở thành phong trào trọng tâm, nòng cốt trong các phong trào thi đua yêu nước của Bộ và thực sự đi vào cuộc sống, có sức lan tỏa sâu rộng, huy động được sự tham gia của cả hệ thống chính trị, cùng với sự hưởng ứng tích cực của đông đảo người dân đã chung tay, góp sức xây dựng nông thôn mới.

Ngành Giao thông Vận tải chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
Ngành Giao thông Vận tải ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

Phát huy những kết quả đã đạt được và để Phong trào thi đua tiếp tục đạt kết quả toàn diện, góp phần hoàn thành thắng lợi Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; thực hiện Quyết định số 587/QĐ-TTg, ngày 18/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ tiếp tục xây dựng, hướng dẫn và tổ chức thực hiện có hiệu quả Phong trào thi đua.

Theo đó, tập trung xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách và đề xuất các giải pháp đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đạt và về đích sớm các mục tiêu, nội dung theo Quyết định số 263/QĐ-TTg, ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; huy động mọi nguồn lực tích cực tham gia đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, mạng lưới giao thông nông thôn đồng bộ đến các xã, thôn, bản.

Đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu, phát huy sáng kiến và đề xuất các giải pháp hữu ích trong xây dựng, tổ chức thực hiện Quyết định số 932/QĐ-BGTVT, ngày 18/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành “Hướng dẫn thực hiện tiêu chí về giao thông thuộc bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới/xã nông thôn mới nâng cao và huyện nông thôn mới/huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025”.

Tham gia chỉ đạo, hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ với địa phương trong triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới. Tập trung vào một số vấn đề như: tạo cơ chế, chính sách về quản lý nhà nước về giao thông nông thôn; tạo nguồn vốn phát triển giao thông nông thôn; ứng dụng về khoa học công nghệ; tập huấn cho nhân lực quản lý giao thông nông thôn, công tác bảo trì giao thông nông thôn, công tác đảm bảo an toàn giao thông; công tác bảo vệ môi trường trong xây dựng, khai thác các công trình giao thông nông thôn; khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia, đóng góp trí tuệ, công sức, phát huy nội lực và đẩy mạnh xã hội hóa xây dựng nông thôn mới.

Các cơ quan, đơn vị và cá nhân được giao nhiệm vụ thực hiện các dự án, nội dung có liên quan đến Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới cần tập trung triển khai nhiệm vụ, đảm bảo đúng tiến độ và đạt chất lượng cao. Các sở giao thông vận tải xây dựng kế hoạch, tiêu chí, tiêu chuẩn cụ thể, phù hợp với vùng, miền, địa bàn và dân cư để nâng cao chất lượng, hiệu quả cho Phong trào thi đua./.