Nhiu tr ngi…

Trong thc tế, nhu cu vay vn đ đu tư, m rng quy mô sn xut là rt cp thiết. Tuy nhiên, trong thi gian qua, nhiu thanh niên cũng chưa tiếp cn được nhng ngun vn vay có lãi sut thp, phù hp đ phát trin kinh tế...

Vic h tr cho đoàn viên, thanh niên phát trin kinh tế ti nhiu đa phương mi ch dng li vic tuyên truyn, khơi dy ý thc lp thân, lp nghip trên chính quê hương ca mình hoc phi hp vi chính quyn đa phương to điu kin v mt th tc đ cp đt làm trang tri... còn vic h tr vn vn đang rt khó khăn.

Theo như chia s ca anh Trn Hoàng Vang, Phó Bí thư Huyn đoàn Phng Hip (tnh Hu Giang) thì, toàn Huyn có 94 t hp tác thanh niên, câu lc b sn xut, kinh doanh, nhưng hu hết đu chưa tiếp cn được ngun vn vay nên phn nào nh hưởng đến hiu qu ca phong trào.

Cũng bc l v nhng d đnh trong tương lai ca anh Nguyn Văn Sang, xã T Nhiên, huyn Thường Tín, thành ph Hà Ni, trong thi gian ti, anh s xây dng trang tri nuôi bò cao sn và nuôi gà siêu trng quy mô ln. Tuy nhiên, đ làm được điu này cn có ngun vn ln. Bi vy, anh mong mun t chc Đoàn có thêm các chính sách, chương trình h tr vay vn kinh doanh đ anh cũng như nhng bn tr mi bt đu khi nghip s có điu kin đ vượt qua khó khăn ban đu, vươn lên làm ch cuc sng.

Bên cnh đó, vic thành lp các t hp tác, hp tác xã thanh niên cũng còn khó khăn, theo anh Huỳnh Minh Thc, Trưởng Ban Thanh niên nông thôn (Tnh đoàn Đng Tháp), đó là do trình đ và nhn thc ca thanh niên đi vi kinh tế tp th còn hn chế; cán b qun lý các t hp tác thanh niên còn yếu v k năng qun lý điu hành; hot đng liên kết gia t hp tác và doanh nghip khâu đu vào và đu ra cho sn phm nông nghip chưa n đnh.

Ti bui ta đàm “Đi mi tư duy trong sn xut nông nghip” trong chui s kin Liên hoan thanh niên nông thôn toàn quc ln th II – 2015, chuyên gia nông nghip Nguyn Lân Hùng cũng đã thng thn cho rng: “Chúng ta làm giàu nhưng là giàu chưa bn vng”, bi trong s 150 thanh niên được vinh danh Gii thưởng Lương Đnh Ca năm 2015 đu là nhng người tr, táo bo và thành công trong làm ăn. Tuy nhiên, không ít trong s này là t mày mò và thành công do may mn. Các bn có ý chí, sc tr, nhưng còn thiếu quá nhiu v k năng và kiến thc v áp dng khoa hc, k thut trong chăn nuôi, trng trt”.

Nhiu thanh niên cũng chưa tiếp cn được nhng ngun vn vay có lãi sut thp, phù hp đ phát trin kinh tế...

Vai trò ca h tr ca Đoàn là rt quan trng

Chuyên gia Nguyn Lân Hùng cho rng, cn biết khai thác đúng thế mnh v điu kin t nhiên nơi mình sinh sng, phi b được h tc, thói quen manh mún mà sn xut. Khi nuôi trng thì phi biết vn dng khoa hc vào đ cho hiu qu cao, phòng tránh ti đa ri ro. Ri cn nhn đnh được đu tư loi gì là đúng hướng, phù hp vi đu ra ca th trường, có như vy mi bn vng.

Tuy nhiên, theo chuyên gia Nguyn Lân Hùng, nhng điu này là “quá sc” đi vi bn tr các vùng nông thôn xa xôi. Vì vy, cn có “hình bóng” ca các t chc, trong đó vai trò ca Đoàn là rt quan trng, đ có th đưa nhng thông tin, các n phm hướng dn hoc các bui, chương trình tp hun ng dng khoa hc, k thut trong sn xut cho thanh niên. Vic làm này phi thường xuyên và quan trng phi thc cht thì mi mang li thành công cho thanh niên nông thôn được.

Vi vai trò là “người bn” đng hành cùng thanh niên, nhm gii quyết nhng khó khăn ca thanh niên nông thôn khi tham gia sn xut, thi gian ti, Đoàn Thanh niên cn đ xut vi Ngân hàng Chính sách xã hi tăng ngun vn cho vay gii quyết vic làm cho thanh niên, cũng như th tc vay vn đơn gin hơn.

Bên cnh đó, đy mnh hơn na vic tp hun, chuyn giao tiến b, khoa hc k thut trong chăn nuôi, trng trt, giúp nhng nhà nông tr yên tâm sn xut. Đng thi, khuyến khích thanh niên nông thôn mnh dn, sáng to, táo bo hơn na trong phát trin kinh tế, xây dng các mô hình kinh tế phù hp, s dng ngn vn vay có hiu qu và tng bước th hin vai trò xung kích trên mt trn phát trin kinh tế.

Đ tiếp tc nhân rng mô hình liên kết trong sn xut, cn tiếp tc đy mnh công tác tuyên truyn nâng cao nhn thc ca đoàn viên thanh niên, các cp chính quyn và mi tng lp nhân dân v vai trò và ý nghĩa ca mô hình; xây dng kế hoch, chương trình tp hun, giao lưu trao đi, tư vn v xây dng t hp tác, hp tác xã thanh niên; la chn các mô hình t, hp tác xã thanh niên tiêu biu các đa phương đ biu dương, nhân rng.

V chính sách h tr cho nhng nhà nông tr gii, anh Nguyn Anh Tun, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cng sn H Chí Minh, cho biết: Trung ương Đoàn đã và đang làm tt công vic phát hin và xét chn ra nhng tm gương. Tuy nhiên, đ thúc đy và h tr cho đi ngũ này thì thi gian ti, Trung ương Đoàn cn xây dng cơ chế "Hu tuyên dương" đó là h tr vn vay, m các lp tp hun... đ giúp các tm gương m rng quy mô sn xut, nâng cao năng lc cnh tranh.

Thc tế cũng cho thy, nếu được to điu kin vay vn ưu đãi, cùng vi s h tr tích cc v đnh hướng phát trin, lc lượng thanh niên s phát huy được hiu qu. Cùng vi s nhy bén trong suy nghĩ, tiếp cn vi khoa hc, k thut và s đng hành, c vũ ca các cp, ngành, thanh niên các đa phương vùng nông thôn s có nhiu cơ hi đ phát trin sn xut, tăng thu nhp, góp phn xây dng nông thôn mi./.