Phó Thủ tướng giao UBND tỉnh Trà Vinh có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định, chỉ đạo huyện Cầu Kè tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về sản xuất và môi trường để đảm bảo tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Cầu Kè là huyện thứ 2 của tỉnh Trà Vinh hoàn thành mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn. Thành tựu nổi bật nhất là đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao.

Đời sống văn hóa giáo dục trên địa bàn huyện Cầu Kè ngày càng được nâng lên

Sau 10 năm triển khai xây dựng nông thôn mới, đến nay huyện Cầu Kè có nhiều thay đổi, 10/10 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới, huyện cơ bản đạt 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,22%, giảm 23,22% so với năm 2011, thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 52 triệu đồng/người/năm, tăng hơn 35 triệu đồng/người/năm so với năm 2011.

Đến cuối năm 2019, tỉnh Trà Vinh đã có 2 huyện, 55/85 xã hoàn thành mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, 5 xã đạt từ 15-18 tiêu chí, 30 xã đạt từ 10-14 tiêu chí; hiện 45 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Đối với đơn vị cấp huyện, Thủ tướng Chính phủ đã công nhận huyện Tiểu Cần đạt chuẩn nông thôn mới và thị xã Duyên Hải hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, năm 2019, tỉnh Trà Vinh được phân bổ gần 375 tỷ đồng; trong đó, nguồn vốn trung ương gần 195 tỷ đồng, ngân sách tỉnh đối ứng số tiền còn lại./.