Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, thị xã An Khê và Ayun Pa đã huy động nhiều nguồn lực từ trung ương, tỉnh, thị xã cùng sự tham gia đóng góp tích cực của người dân. Nhờ đó, diện mạo nông thôn ở 2 địa phương đã có sự phát triển vượt bậc, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày một nâng cao.

Trong lộ trình xây dựng nông thôn mới, thị xã An Khê đã chủ động sử dụng nguồn ngân sách địa phương, đồng thời lồng ghép nguồn vốn từ các chương trình, dự án, nguồn vốn tín dụng, qua đó thu hút, huy động mạnh mẽ sự tham gia của các doanh nghiệp và sự đóng góp tự nguyện của người dân với tổng kinh phí trên 142 tỷ đồng. Phong trào này cũng đã tạo được sự chuyển biến trong nhận thức của người dân để chung sức, đồng lòng xây dựng nông thôn mới. Nhiều hộ dân tự nguyện hiến đất, góp công, góp tiền để xây dựng đường giao thông, nhà văn hóa thôn và các hạng mục hạ tầng khác, góp phần hoàn thiện các tiêu chí. Về phát triển kinh tế, Thị xã đã thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng liên kết chuỗi giá trị để nâng cao giá trị và phát triển bền vững với các loại cây trồng, vật nuôi chủ lực của từng địa phương; đẩy mạnh công tác khuyến nông, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp; thu hút doanh nghiệp đầu tư vào các xã nông thôn mới, từng bước đưa bộ mặt nông thôn phát triển theo hướng văn minh, hiện đại.

Gia Lai có 2 thị xã được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới
Thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020

Đối với thị xã Ayun Pa, xác định xây dựng nông thôn mới là một trong các nhiệm vụ quan trọng để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Ayun Pa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020, đồng thời thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền Thị xã đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt cùng với sự tham gia của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thị xã, các tổ chức đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân, Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn đã đạt được kết quả khá toàn diện, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội của thị xã.

Công tác tuyên truyền được triển khai tích cực trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân về nội dung, mục đích, ý nghĩa xây dựng nông thôn mới, tạo được sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân, từng bước nâng cao nhận thức của cán bộ và nhân dân về lợi ích, trách nhiệm trong việc xây dựng nông thôn mới. Người dân đã tự nguyện góp công sức, trí tuệ, tiền của, hiến đất xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn; đầu tư vốn để phát triển sản xuất nhằm nâng cao thu nhập. Cơ sở hạ tầng được đầu tư phát triển đáp ứng nhu cầu sản xuất và dân sinh. Sản xuất nông nghiệp tăng trưởng khá, cơ cấu nông nghiệp và kinh tế nông thôn chuyển biến theo hướng tích cực, sản lượng, chất lượng sản phẩm nông nghiệp hàng năm đều tăng. Kinh tế nông thôn chuyển dịch đúng hướng, góp phần tăng thu nhập cho lao động nông thôn, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao.

Đến cuối năm 2019, 5 xã của thị xã An Khê, 4 xã của thị xã Ayun Pa đã hoàn thành 19/19 tiêu chí, được UBND Tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Phó Thủ tướng giao Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định, chỉ đạo thị xã An Khê và thị xã Ayun Pa tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng các tiêu chí về sản xuất và môi trường để đảm bảo tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới./.