Qua gần 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, trong điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn; tuy nhiên, với sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự nỗ lực của các cấp ủy và cả hệ thống chính trị, sự hưởng ứng tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, chương trình xây dựng NTM ở huyện Ninh Phước đạt nhiều thành tích nổi bật.

Trong giai đoạn 2010-2019, tổng số vốn phân bổ đầu tư, lồng ghép từ các nguồn để thực hiện chương trình đạt trên 2.304 tỷ đồng. Kết cấu hạ tầng được đầu tư đồng bộ, diện mạo nông thôn ngày càng khang trang, sạch đẹp; cơ cấu nông nghiệp có bước phát triển khá toàn diện, đời sống tinh thần, vật chất của người dân được nâng lên đáng kể; hệ thống chính trị vững mạnh; đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng nâng cao. Tỷ lệ hộ nghèo đến cuối năm 2019 giảm còn 3,69%; thu nhập bình quân đầu người đạt 43 triệu đồng/năm; bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới khang trang.

Mục tiêu phấn đấu của huyện đến cuối năm 2025 có 8/8 xã đạt nông thôn nâng cao, trong đó có 1 đến 2 xã kiểu mẫu và nâng cao chất lượng huyện nông thôn mới.

Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định, chỉ đạo huyện Ninh Phước tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng các tiêu chí về sản xuất và môi trường để đảm bảo tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới./.