Trong đó, có ít nhất 48 đơn vị cấp huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, tăng khoảng 8 - 10 đơn vị so với năm 2017. Bình quân tiêu chí/xã cả nước tăng thêm tối thiểu 0,5 tiêu chí/xã so với năm 2017. Giảm số xã đạt dưới 5 tiêu chí xuống dưới 100 xã.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, sẽ phấn đấu 3.300 xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2018

Để đạt được mục tiêu trên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nông thôn mới. Khuyến khích tạo phong trào khởi nghiệp nông thôn, thu hút doanh nghiệp, doanh nhân, nhất là thanh niên trí thức. Bên cạnh đó, tiếp tục rà soát, hoàn thiện tất cả các cơ chế, chính sách để thực hiện chương trình. Đôn đốc các địa phương xây dựng các Đề án xây dựng nông thôn mới đặc thù, các Đề án thí điểm xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020...

Đồng thời, ưu tiên thúc đẩy hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động và kinh tế nông thôn để tăng thu nhập người dân nông thôn một cách bền vững.

Tiếp tục đổi mới các hình thức tổ chức sản xuất trong nông nghiệp và nâng cao hiệu quả hoạt động của các Hợp tác xã theo Luật năm 2012. Ngoài ra, chú trọng bảo vệ môi trường và tạo cảnh quan nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp, hiện đại, hợp lý và giữ gìn được những đặc trưng và bản sắc nông thôn truyền thống xanh - sạch - đẹp. Nâng cao chất lượng đời sống văn hoá và giữ gìn an ninh trật tự...

Cũng theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, lũy kế đến hết tháng 10/2017, cả nước có 2.815 xã (31,54%) được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; trong đó, có khoảng 260 xã được công nhận đạt chuẩn theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020.

Tính bình quân, cả nước đạt 13,23 tiêu chí/xã, giảm 0,24 tiêu chí so với cuối năm 2016 (dự kiến đến hết năm 2017 đạt bình quân 14 tiêu chí/xã).

Bên cạnh đó, có 38 đơn vị cấp huyện thuộc 23 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (tăng 8 huyện so với cuối năm 2016). Dự kiến đến hết năm 2017, có ít nhất 40 - 42 đơn vị cấp huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Mặc dù vậy, nhưng khoảng cách chênh lệch về kết quả xây dựng nông thôn mới giữa các vùng, miền của cả nước vẫn còn khá lớn, cụ thể: Đồng bằng sông Hồng (1.088 xã), Đông Nam Bộ (257 xã), miền núi phía Bắc (281 xã), Tây Nguyên (119 xã), Đồng bằng sông Cửu Long (329 xã), Duyên hải Nam Trung Bộ (232 xã), Bắc Trung Bộ (509 xã)./.