Năm 2010, Nam Đàn mới chỉ có 03/23 xã đạt 09 tiêu chí; còn lại 20/23 xã mới chỉ đạt từ 02-08 tiêu chí. Đến nay, huyện Nam Đàn có 23/23 xã (100%) đã được UBND tỉnh Nghệ An công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An

Từ năm 2011 đến 2017, tổng nguồn lực xây dựng nông thôn mới của huyện Nam Đàn là 1.530,4 tỷ đồng trong đó, ngân sách trung ương 107,2 tỷ đồng, chiếm 7%; ngân sách tỉnh 145 tỷ đồng, chiếm 9,47%; ngân sách huyện 160 tỷ đồng, chiếm 10,46%; ngân sách xã 193,2 tỷ đồng, chiếm 12,62%; doanh nghiệp hỗ trợ 98,5 tỷ đồng, chiếm 6,45%; nhân dân đóng góp 346,7 tỷ đồng, chiếm 22,65% (trong đó nhân dân đóng góp bằng tiền là 319,8 tỷ đồng; hiến đất 212.355 m2, 28.468 m2 tường rào và 121.093 ngày công, tương ứng 26,9 tỷ đồng); vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án trên địa bàn 479,8 tỷ đồng, chiếm 31,35%.

Về phát triển sản xuất, Huyện đã tập trung chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi đúng hướng. Các xã đã xây dựng được nhiều mô hình sản xuất cho hiệu quả khá cao, như: mô hình bí đỏ tại xã Nam Trung; mô hình rau mầm tại xã Nam Cát; mô hình rau màu tại xã Nam Anh, Nam Xuân; mô hình nuôi dê sinh sản tại các xã Nam Hưng, Nam Thái, Nam Nghĩa, Nam Thượng, Nam Lộc,... Đặc biệt, năm 2017 đã xây dựng được một số mô hình rau theo tiêu chuẩn VietGAP tại các xã Nam Thanh, Vân Diên, Xuân Hòa... Chăn nuôi tiếp tục có bước phát triển khá, ổn định tổng đàn, tăng sản lượng xuất chuồng năm sau cao hơn năm trước, chủ yếu tập trung vào một số loại con vật chính như: bò, dê, lợn, gà... Trên địa bàn huyện có 803 trang trại và gia trại, trong đó có 43 trang trại đạt chuẩn theo quy định; toàn huyện có trên 1.810 ha, trong đó có những mô hình cho hiệu quả tốt, như: mô hình nuôi cá lồng tại xã Nam Lộc, mô hình nuôi cá truyền thống tại xã Nam Tân, Nam Thanh; mô hình ươm nuôi cá giống tại xã Xuân Hòa…

Năm 2017, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn của huyện năm 2017 đạt 36 triệu đồng/người (tăng 18,5 triệu đồng so với năm 2010); tỷ lệ hộ nghèo tại các xã đều dưới 5% và trên địa bàn toàn huyện năm 2017 là 3,16% (giảm 11,44% so với năm 2010).

Đối với huyện Duy Tiên, đến nay Huyện có 16/16 (100%) xã đã được UBND tỉnh Hà Nam công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Có được kết quả này là chính quyền Huyện đã chỉ đạo các xã tích cực chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, cơ cấu mùa vụ, sử dụng các giống mới có năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế cao. Nhờ đó, đã hình thành vùng chuyên canh trồng cam, ổi, bưởi tập trung với diện tích trên 100 ha (tại các xã Trác Văn, Chuyên Ngoại, Châu Giang), doanh thu trên 800 triệu đồng/ha/năm. Chăn nuôi phát triển theo hướng chăn nuôi trang trại, gia trại tập trung quy mô vừa và lớn, đảm bảo an toàn dịch bệnh; mô hình sữa tươi hữu cơ của trang trại Mục Đồng tại xã Trác Văn; thuỷ sản tiếp tục phát triển, đã đầu tư hạ tầng khu chăn nuôi thuỷ sản tập trung quy mô 130ha (làm đường, hệ thống điện, trạm bơm, kiên cố hoá kênh tưới tiêu - đưa vào sử dụng từ năm 2016), bước đầu đã phát huy hiệu quả. Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp, thủy sản năm 2016 (theo giá so sánh năm 2010) đạt 1.236 tỷ đồng.

Hiện, 16/16 xã trên địa bàn Huyện đều có mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản đảm bảo bền vững (như mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ: lúa giống, cam vinh, rau hữu cơ, ổi Trác Văn, nấm ăn, nấm dược liệu, gà móng Tiên Phong, cá lồng trên sông Hồng...). Thu nhập bình quân đầu người của các xã trên địa bàn Huyện năm 2017 là 38 triệu đồng/người. Tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn của Huyện còn 1,41%./.