Theo báo cáo Văn phòng Điều phối chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Bình Phước, từ cuối năm 2016 Bình Phước tập trung các nguồn lực để đẩy mạnh thực hiện, hết năm 2017 có 12 xã về đích nông thôn mới.

Tặng cờ các địa phương trong Tỉnh hoàn thành xuất sắc chương trình nông thôn mới năm 2016

Thực tế triển khai phong trào xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Bình Phước nhận được sự đồng thuận đóng góp của người dân và doanh nghiệp. Chỉ riêng 9 tháng đầu năm 2017, Tỉnh đã huy động được nguồn lực xã hội hơn 2.300 tỷ đồng. Kết quả, 92 xã xây dựng nông thôn mới đạt bình quân 12,85 tiêu chí/xã, không còn xã dưới 5 tiêu chí. Riêng 12 xã phấn đấu về đích đạt 15,92 tiêu chí/xã.

Tuy nhiên, theo đánh giá của HĐND tỉnh Bình Phước, việc huy động nguồn lực còn hạn chế nhất là huy động nguồn vốn đầu tư ngoài ngân sách. Một số địa phương chỉ coi trọng và tập trung cho tiêu chí xây dựng cơ sở vạt chất hạ tầng, ít quan tâm đến phát triển sản xuất, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần người dân. Chính vì vậy, HĐND Tỉnh khóa IX đã thông qua nghị quyết về mức hỗ trợ và nguồn vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018-2020, với mục tiêu đến năm 2020, tỉnh Bình Phước có 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Để thực hiện điều đó, tỉnh sẽ hỗ trợ 100% từ ngân sách nhà nước cho tất cả các xã để thực hiện các công tác: Quy hoạch; tuyên truyền; đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực cho cộng đồng, người dân và cán bộ xây dựng nông thôn mới; đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

Về nguồn vốn, từ nay đến năm 2020, hàng năm, ngân sách Tỉnh đối ứng tối thiểu 1,5 lần tổng vốn ngân sách trung ương hỗ trợ; để lại ít nhất 80% cho ngân sách xã thu từ đấu giá quyền sử dụng đất, giao đất có từ tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn xã; ưu tiên bố trí một phần từ nguồn thu vượt hàng năm ngân sách các cấp để xây dựng nông thôn mới.

Bên cạnh đó, Tỉnh tập trung thực có hiệu quả chương trình chuyển đổi, phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn, tập trung triển khai các chính sách hỗ trợ nông dân trồng điều nhằm phục hồi các vườn điều, ổn định sản xuất.../.