Cụ thể, năm 2017, tỉnh Hà Tĩnh có 42 xã đăng ký về đích nông thôn mới. Tuy nhiên, trong đợt xét duyệt lần này có 33 xã đủ điều đủ điều kiện công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới 2017. Như vậy, với 33 xã vừa đạt chuẩn nông thôn mới này sẽ nâng tổng số đạt chuẩn nông thôn mới tại Hà Tĩnh lên 118 xã.

Khẩn trương hoàn thiện những mét đường cuối cùng để hoàn thành tiêu chí giao thông trong xây dựng nông thôn mới

Trong 33 xã đạt chuẩn nông thôn mới lần này thuộc các huyện Nghi Xuân có 6 xã; huyện Can Lộc, Đức Thọ, Thạch Hà mỗi địa phương có 5 xã; huyện Hương Sơn, huyện Kỳ Anh mỗi địa phương 3 xã; huyện Cẩm Xuyên 2 xã; huyện Vũ Quang, Hương Khê, thị xã Kỳ Anh, Lộc Hà mỗi địa phương 1 xã.

Đối với 9 xã còn lại sẽ tiếp tục hoàn thiện đạt chuẩn 20/20 tiêu chí, trình Hội đồng thẩm định xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới 2017 vào đợt sau (ngày 31/12/2017).

Theo Đại diện Hội đồng thẩm định, năm 2017, bình quân mỗi xã nợ 1,8 tỷ đồng; các xã đều không có nợ đọng, nợ trái quy định và đã cân đối được nguồn vốn thanh toán đảm bảo khả thi, hoàn thành trả nợ trong năm 2018. Thu nhập ở các xã xét đạt chuẩn 2017 đều cao hơn mức quy định 30,5 triệu đồng/người/năm; các xã nông thôn mới kiểu mẫu đạt trên 37 triệu đồng/năm.

Trước đó, từ ngày 24/12/2016–07/12/2017, đoàn liên ngành theo Quyết định 2855 và Quyết định 3442 của UBND tỉnh đã tổ chức thẩm định 42 xã, trong đó có 23 xã được UBND tỉnh chấp thuận đăng ký đạt chuẩn năm 2017 và 19 xã do cấp huyện đề xuất./.