Khi mới bắt đầu xây dựng nông thôn mới, lãnh đạo thị xã đã xác định nhiệm vụ cấp bách là làm sao phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng thiết yếu để tạo động lực kích thích kinh tế - văn hóa – xã hội địa phương phát triển. Cấp bách là vậy nhưng để bắt tay thực hiện là không hề đơn giản, bởi tất cả gần như phải làm mới lại từ đầu, trong khi điều kiện ngân sách thị xã và Tỉnh lại rất hạn chế. Tuy nhiên, bằng sự linh hoạt, sáng tạo, dám quyết, dám làm, cùng với đó là sự đồng thuận cao của người dân, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hệ thống kết cấu hạ tầng của thị xã dần được cải thiện và hoàn thiện dần sau 10 năm.

Thị xã Ngã Năm ngày càng khang trang sau 10 năm xây dựng nông thôn mới

Tính đến nay trên địa bàn 5 xã có 208,79/299,47km đường giao thông nông thôn được nhựa hóa chiếm tỷ lệ 69,72% cơ bản đảm bảo đảm bảo phục vụ cho sản xuất, đời sống của người dân và phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Trong đó, đường xã và đường từ trung tâm xã đến thị xã được nhựa hóa 100% (34,24/34,24km); đường trục ấp, liên ấp được cứng hóa 100% và đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm, đạt tỷ lệ 85,9% (29,49/34,33km); đường ngõ, xóm được cứng hóa 60,73% (140,21/230,89km), các tuyến còn lại đảm bảo không lầy lội vào mùa mưa. Tỷ lệ đường trục chính nội đồng được cứng hóa, xe cơ giới đi lại thuận tiện đạt trên 50%.

Hiện nay, hệ thống thủy lợi cơ bản đáp ứng nhu cầu điều tiết nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, cùng với đó là 64 trạm bơm điện/dầu, 36 thuyền bơm di động và 71 máy bơm dầu của người dân, với tổng kinh phí đầu tư hàng trăm tỷ đồng, giúp chủ động tưới tiêu cho gần 22 ngàn héc ta đất sản xuất nông nghiệp.

Các công trình thủy lợi, giao thông được hoàn thành giúp hình thành nên các khu vực dân cư, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác đầu tư lưới điện, cấp nước… bằng nguồn vốn đầu tư từ các chương trình, dự án trong và ngoài nước, góp phần đưa tỷ lệ hộ có điện sử dụng thường xuyên an toàn của 5 xã nông thôn mới đạt gần 99% và gần 98% hộ dân sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; trong đó, trên 67% sử dụng nước sạch.

Qua gần 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nhận thức của toàn xã hội về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác xây dựng nông thôn mới có chuyển biến tích cực; diện mạo nông thôn từng bước được thay đổi rõ nét, hạ tầng nông thôn ngày càng hoàn thiện, các công trình giao thông nông thôn, xây dựng trường học, trạm y tế, các thiết chế văn hóa ngày càng được đầu tư nâng cấp đạt chuẩn quy định, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn. Nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân ngày càng được nâng lên, xuất hiện nhiều đảng viên, quần chúng gương mẫu trong tham gia xây dựng nông thôn mới, người dân tự giác đóng góp sức người, sức của trong việc chỉnh trang nhà ở, làm hàng rào, cột cờ, đường giao thông… góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn và tích cực thực hiện tiêu chí hộ gia đình văn hóa nông thôn mới.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng giao UBND tỉnh Sóc Trăng có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định, chỉ đạo thị xã Ngã Năm tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về sản xuất và môi trường để đảm bảo tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới./.