Kết quả tích cực

Theo báo cáo của Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tiền Giang, trong 9 tháng năm 2023, Ban Chỉ đạo Chương trình nông thôn mới Tỉnh đã chủ động phối hợp với đơn vị có liên quan thực hiện công tác vận động, tuyên truyền và triển khai thực hiện chương trình gắn với công tác hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Bộ tiêu chí, cũng như thực hiện giám sát, phản biện trong quá trình xây dựng nông thôn mới; đồng thời, cùng các sở, ngành, đoàn thể của Tỉnh thực hiện tốt công tác phối hợp, thường xuyên theo dõi, kiểm tra, thẩm tra, thẩm định kết quả thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu theo quy định.

Huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang
Huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang

Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo Tỉnh cũng triển khai thực hiện Đề án Xây dựng nông thôn mới tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2021-2025; phối hợp triển khai thực hiện tốt kế hoạch giám sát chuyên đề về triển khai thực hiện Nghị quyết số 25/2021/QH15 của Quốc hội về phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 của Đoàn Giám sát, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang; báo cáo sơ kết 3 năm tình hình triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2023, giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2023-2025.

Trên cơ sở triển khai các nhiệm vụ, giải pháp quan trọng đã mang lại những kết quả tích cực trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, đến nay toàn Tỉnh có 138/142 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (tăng thêm 1 xã so với thời điểm đầu năm 2023); trong đó, có 44 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (tăng thêm 5 xã so với thời điểm đầu năm 2023), 2 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; 3 đô thị (TP. Mỹ Tho, TX. Gò Công, TX. Cai Lậy) hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; 4 huyện (Chợ Gạo, Gò Công Đông, Gò Công Tây, Cai Lậy) đạt chuẩn huyện nông thôn mới.

Đặc biệt, việc xây dựng xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023 được tập trung thực hiện. Theo đó, về xã nông thôn mới, có 5 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2023 (trong đó có 2 xã Bình Đức và Điềm Hy, huyện Châu Thành thuộc kế hoạch năm 2022 chuyển sang). Kết quả đến nay, xã Điềm Hy, huyện Châu Thành đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, xã Bình Đức đạt 18/19 tiêu chí; các xã Tân Thạnh, Phú Đông, Phú Tân (huyện Tân Phú Đông) đạt 15/19 tiêu chí/xã.

Đối với xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, theo kế hoạch có 15 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm 2023, hiện có 5 xã: Tân Thành (huyện Gò Công Đông); Hậu Mỹ Bắc A, Mỹ Lợi B (huyện Cái Bè); Long An, Hữu Đạo (huyện Châu Thành) đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; có 6 xã đạt 17/19 tiêu chí gồm: Bình Phan, Hòa Định (huyện Chợ Gạo); Vĩnh Hựu (huyện Gò Công Tây), Bình Ân, Tân Phước (huyện Gò Công Đông), Thới Sơn (TP. Mỹ Tho); có 2 xã đạt 15/19 tiêu chí: Xã Phú An (huyện Cai Lậy) và xã Mỹ Phước Tây (TX. Cai Lậy); xã Tân Trung (TX. Gò Công) đạt 16/19 tiêu chí và xã Đăng Hưng Phước (huyện Chợ Gạo) đạt 14/19 tiêu chí.

Về xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu, theo kế hoạch năm 2023, Tiền Giang phấn đấu xây dựng 2 xã Cẩm Sơn (huyện Cai Lậy) và Long Khánh (TX. Cai Lậy) đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Kết quả đến nay, xã Cẩm Sơn cơ bản đạt 3/4 quy định (còn quy định về duy trì xã nông thôn mới nâng cao theo Bộ tiêu chí giai đoạn 2021 - 2025, hiện xã đạt 17/19 tiêu chí, còn tiêu chí Quy hoạch và Giáo dục); xã Long Khánh cơ bản đạt 2/4 quy định (gồm: Quy định về duy trì xã nông thôn mới nâng cao theo Bộ tiêu chí giai đoạn 2021 - 2025, hiện xã đạt 17/19 tiêu chí, còn tiêu chí Quy hoạch và Môi trường; quy định về lĩnh vực nỗi trội: Xã chọn mô hình nổi trội về cảnh quan môi trường, về giáo dục và chuyển đổi số, tuy nhiên hiện chỉ đạt nổi trội về giáo dục).

Đối với mục tiêu xây dựng huyện Cái Bè, huyện Châu Thành đạt chuẩn huyện nông thôn mới năm 2023, theo báo cáo đánh giá của địa phương, hiện huyện Cái Bè và huyện Châu Thành đạt 3/9 tiêu chí (Thủy lợi và phòng chống thiên tai, Điện, Hệ thống chính trị - an ninh trật tự - hành chính công), còn lại 6 tiêu chí chưa đạt, gồm: Quy hoạch, Giao thông, Y tế - văn hóa - giáo dục, Kinh tế, Môi trường, Chất lượng môi trường sống.

Quyết tâm về đích đúng hạn

Theo Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tiền Giang, phấn đấu đến cuối năm 2023, Tỉnh có thêm 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới (nâng số xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn Tỉnh lên 142/142 xã), ít nhất 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (nâng số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trên địa bàn Tỉnh lên 50 xã, 35,21%), 2 xã nông thôn mới kiểu mẫu (nâng số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn Tỉnh lên 4 xã, đạt 2,86%); đồng thời, có thêm 2 huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (huyện Cái Bè và huyện Châu Thành), nâng số đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Tỉnh lên 9/11 đơn vị, đạt 100% kế hoạch giao.

Để đạt được mục tiêu về xây dựng nông thôn mới năm 2023 không phải dễ dàng, cần nỗ lực rất lớn của các ngành, địa phương. Theo đó, cần tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023; kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức làm công tác xây dựng nông thôn mới các cấp trên địa bàn Tỉnh năm 2023.

Tiếp tục triển khai thực hiện Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao; quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn Tỉnh giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang; phối hợp các sở, ngành của Tỉnh có liên quan hướng dẫn nội dung, trình tự thủ tục, hồ sơ đánh giá và thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí; tham mưu thẩm định và trình UBND Tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023 và tổ chức lễ công bố theo đúng quy định.

Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo Tỉnh cần hướng dẫn, hỗ trợ các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao; huyện nông thôn mới, thị, thành hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nâng chất các tiêu chí theo quy định mới; tiếp tục tổ chức kiểm tra công tác duy trì và nâng chất các tiêu chí đã đạt được theo quy định mới tại các xã đã được công nhận đạt chuẩn từ năm 2022 trở về trước; phối hợp các sở, ngành liên quan hướng dẫn, hỗ trợ huyện Tân Phước, huyện Tân Phú Đông rà soát, đánh giá thực trạng, xây dựng kế hoạch, lộ trình và giải pháp chi tiết để 2 Huyện phấn đấu đạt chuẩn huyện nông thôn mới; hướng dẫn, hỗ trợ huyện Gò Công Đông, huyện Gò Công Tây, huyện Chợ Gạo rà soát, đánh giá thực trạng, xây dựng kế hoạch, lộ trình và giải pháp chi tiết để 3 Huyện phấn đấu đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao trong năm 2024./.