Theo Báo cáo của UBND huyện Lương Tài, trong 6 tháng đầu năm 2019, toàn huyện có 11/13 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; 2 xã Bình Định, Phú Lương đạt 17/19 tiêu chí phấn đấu về đích cuối năm 2019. Tổng số tiêu chí đạt là 240 tiêu chí; đạt bình quân 18,46 tiêu chí/xã, tăng 0,84 tiêu chí/xã so với cùng kỳ năm 2018. Đến hết tháng 6/2019, Huyện cũng đã hoàn thành 6/9 tiêu chí của huyện nông thôn mới gồm các tiêu chí: Giao thông; Thủy lợi; Điện; Y tế - Văn hóa – Giáo dục; Sản xuất; Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới. Các tiêu chí còn lại là Quy hoạch; Môi trường và An ninh trật tự xã hội đang khẩn trương hoàn thiện với kết quả khả quan.

Một vườn chuối của nông dân huyện Lương Tài cho năng suất cao.

Song, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác xây dựng nông thôn mới trên địa bàn vẫn còn nhiều khó khăn. Cụ thể: Công tác chỉ đạo xây dựng nông thôn mới cấp xã còn hạn chế, chưa bám sát các văn bản hướng dẫn của Nhà nước nên việc triển khai thực hiện còn lúng túng, hiệu quả chưa cao; Một số tiêu chí chưa đạt và đạt mức độ thấp về kết cấu hạ tầng còn gặp khó khăn do thiếu vốn để triển khai xây dựng; Việc duy trì, nâng cao chất lượng tiêu chí đã đạt tại một số xã thực hiện chưa tốt. Bên cạnh đó, ở một số xã như xã Bình Định việc huy động nguồn lực trong nhân dân cho xây dựng nông thôn mới chưa được nhiều do thu nhập của người dân còn thấp và không ổn định.

Xác định xây dựng nông thôn mới là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm, những tháng cuối năm 2019, huyện Lương Tài phấn đấu các xã đạt chuẩn nông thôn mới tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí; 2 xã Bình Định, Phú Lương được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới và huyện phấn đấu về đích nông thôn mới năm 2019. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu trên, Huyện cần tích cực triển khai, đôn đốc thực hiện các tiêu chí chưa đạt; triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả nhiệm vụ đề ra; tiếp tục khai thác thế mạnh của sản xuất nông nghiệp, khuyến khích tích tụ ruộng đất, ứng dụng khoa học, kỹ thuật, đưa nông nghiệp công nghệ cao vào trồng trọt, chăn nuôi nhằm chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp…/.